Fondare 898 Risultati per: Uiov

 • kai tw shq egeneto uioV epwnomasen de to onoma autou enwV outoV hlpisen epikaleisqai to onoma kuriou tou qeou (Gênesis 4, 26)

 • exenhyen de nwe apo tou oinou kai egnw osa epoihsen autw o uioV autou o newteroV (Gênesis 9, 24)

 • kai autai ai geneseiV shm shm uioV ekaton etwn ote egennhsen ton arfaxad deuterou etouV meta ton kataklusmon (Gênesis 11, 10)

 • legei de abram despota ti moi dwseiV egw de apoluomai ateknoV o de uioV masek thV oikogenouV mou outoV damaskoV eliezer (Gênesis 15, 2)

 • ismahl de o uioV autou etwn deka triwn hn hnika perietmhqh thn sarka thV akrobustiaV autou (Gênesis 17, 25)

 • en tw kairw thV hmeraV ekeinhV perietmhqh abraam kai ismahl o uioV autou (Gênesis 17, 26)

 • mh adunatei para tw qew rhma eiV ton kairon touton anastreyw proV se eiV wraV kai estai th sarra uioV (Gênesis 18, 14)

 • eteken de kai h newtera uion kai ekalesen to onoma autou amman uioV tou genouV mou outoV pathr ammanitwn ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 19, 38)

 • abraam de hn ekaton etwn hnika egeneto autw isaak o uioV autou (Gênesis 21, 5)

 • kai huxhqh to paidion kai apegalaktisqh kai epoihsen abraam dochn megalhn h hmera apegalaktisqh isaak o uioV autou (Gênesis 21, 8)

 • kai eipen tw abraam ekbale thn paidiskhn tauthn kai ton uion authV ou gar klhronomhsei o uioV thV paidiskhV tauthV meta tou uiou mou isaak (Gênesis 21, 10)

 • exhlqen de o uioV o prwtotokoV purrakhV oloV wsei dora dasuV epwnomasen de to onoma autou hsau (Gênesis 25, 25)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina