Fondare 7530 Risultati per: thn

 • oti pasan thn ghn hn su oraV soi dwsw authn kai tw spermati sou ewV tou aiwnoV (Gênesis 13, 15)

 • kai poihsw to sperma sou wV thn ammon thV ghV ei dunatai tiV exariqmhsai thn ammon thV ghV kai to sperma sou exariqmhqhsetai (Gênesis 13, 16)

 • anastaV diodeuson thn ghn eiV te to mhkoV authV kai eiV to platoV oti soi dwsw authn (Gênesis 13, 17)

 • kai aposkhnwsaV abram elqwn katwkhsen para thn drun thn mambrh h hn en cebrwn kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kuriw (Gênesis 13, 18)

 • panteV outoi sunefwnhsan epi thn faragga thn alukhn auth h qalassa twn alwn (Gênesis 14, 3)

 • kai anastreyanteV hlqosan epi thn phghn thV krisewV auth estin kadhV kai katekoyan pantaV touV arcontaV amalhk kai touV amorraiouV touV katoikountaV en asasanqamar (Gênesis 14, 7)

 • h de koilaV h alukh freata freata asfaltou efugen de basileuV sodomwn kai basileuV gomorraV kai enepesan ekei oi de kataleifqenteV eiV thn oreinhn efugon (Gênesis 14, 10)

 • elabon de thn ippon pasan thn sodomwn kai gomorraV kai panta ta brwmata autwn kai aphlqon (Gênesis 14, 11)

 • elabon de kai ton lwt uion tou adelfou abram kai thn aposkeuhn autou kai apwconto hn gar katoikwn en sodomoiV (Gênesis 14, 12)

 • kai epepesen ep' autouV thn nukta autoV kai oi paideV autou kai epataxen autouV kai ediwxen autouV ewV cwba h estin en aristera damaskou (Gênesis 14, 15)

 • kai apestreyen pasan thn ippon sodomwn kai lwt ton adelfon autou apestreyen kai ta uparconta autou kai taV gunaikaV kai ton laon (Gênesis 14, 16)

 • exhlqen de basileuV sodomwn eiV sunanthsin autw meta to anastreyai auton apo thV kophV tou codollogomor kai twn basilewn twn met' autou eiV thn koilada thn sauh touto hn to pedion basilewV (Gênesis 14, 17)


“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina