Fondare 1126 Risultati per: uioi

 • wste martureite eautoiV oti uioi este twn foneusantwn touV profhtaV (São Mateus 23, 31)

 • kai eipen autoiV o ihsouV mh dunantai oi uioi tou numfwnoV en w o numfioV met autwn estin nhsteuein oson cronon meq eautwn ecousin ton numfion ou dunantai nhsteuein (São Marcos 2, 19)

 • kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeqhken autoiV onomata boanergeV o estin uioi bronthV (São Marcos 3, 17)

 • kai prosporeuontai autw iakwboV kai iwannhV oi uioi zebedaiou legonteV didaskale qelomen ina o ean aithswmen poihshV hmin (São Marcos 10, 35)

 • plhn agapate touV ecqrouV umwn kai agaqopoieite kai daneizete mhden apelpizonteV kai estai o misqoV umwn poluV kai esesqe uioi tou uyistou oti autoV crhstoV estin epi touV acaristouV kai ponhrouV (São Lucas 6, 35)

 • ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto kritai umwn autoi esontai (São Lucas 11, 19)

 • kai ephnesen o kurioV ton oikonomon thV adikiaV oti fronimwV epoihsen oti oi uioi tou aiwnoV toutou fronimwteroi uper touV uiouV tou fwtoV eiV thn genean thn eautwn eisin (São Lucas 16, 8)

 • kai apokriqeiV eipen autoiV o ihsouV oi uioi tou aiwnoV toutou gamousin kai ekgamiskontai (São Lucas 20, 34)

 • oute gar apoqanein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin tou qeou thV anastasewV uioi onteV (São Lucas 20, 36)

 • mh su meizwn ei tou patroV hmwn iakwb oV edwken hmin to frear kai autoV ex autou epien kai oi uioi autou kai ta qremmata autou (São João 4, 12)

 • ewV to fwV ecete pisteuete eiV to fwV ina uioi fwtoV genhsqe tauta elalhsen o ihsouV kai apelqwn ekrubh ap autwn (São João 12, 36)

 • kai estai en taiV escataiV hmeraiV legei o qeoV ekcew apo tou pneumatoV mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn kai oi neaniskoi umwn oraseiV oyontai kai oi presbuteroi umwn enupnia enupniasqhsontai (Atos dos Apóstolos 2, 17)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina