1. Ezért vagyok én, Pál értetek, pogányokért Jézus Krisztus foglya.

2. Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem.

3. Kinyilatkoztatásból ismertem meg a titkot, mint föntebb röviden megírtam.

4. Ha elolvassátok, megérthetitek, hogy betekintettem Krisztus titkába,

5. amelyrõl korábban nem tudtak az emberek úgy, ahogy most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta.

6. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és részesei az ígéretnek, az evangélium révén.

7. Ennek lettem szolgája Isten kegyelmi adományából, amelyet hathatós erejével juttatott nekem.

8. Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdessem a pogányoknak,

9. és felvilágosítsak minden embert, hogyan valósult meg ez a titok, amely kezdettõl fogva el volt rejtve az Istenben, a mindenség teremtõjében,

10. hogy most az Egyház által az Isten szerfölött sokrétû bölcsessége nyilvánvalóvá legyen a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok elõtt.

11. Ez volt az õ örök szándéka, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban megvalósított

12. a benne való hit által van bizalmunk és biztonságos utunk Istenhez.

13. Ezért kérlek titeket, ne veszítsétek el értetek viselt szenvedéseim miatt bátorságotokat: ezek dicsõségetekre szolgálnak.

14. Ezért meghajtom térdemet az Atya elõtt;

15. tõle származik minden közösség az égben és a földön.

16. Adja meg nektek dicsõségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerõsödjetek bensõ emberré,

17. hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben.

18. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység,

19. megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.

20. Annak pedig, aki bennünk mûködõ erõvel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk,

21. legyen dicsõség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Amen.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina