1. basileuontoV kurou perswn etouV prwtou eiV sunteleian rhmatoV kuriou en stomati ieremiou hgeiren kurioV to pneuma kurou basilewV perswn kai ekhruxen en olh th basileia autou kai ama dia graptwn legwn

2. tade legei o basileuV perswn kuroV eme anedeixen basilea thV oikoumenhV o kurioV tou israhl kurioV o uyistoV kai eshmhnen moi oikodomhsai autw oikon en ierousalhm th en th ioudaia

3. ei tiV estin oun umwn ek tou eqnouV autou estw o kurioV autou met' autou kai anabaV eiV thn ierousalhm thn en th ioudaia oikodomeitw ton oikon tou kuriou tou israhl outoV o kurioV o kataskhnwsaV en ierousalhm

4. osoi oun kata topouV oikousin bohqeitwsan autw oi en tw topw autou en crusiw kai en arguriw en dosesin meq' ippwn kai kthnwn sun toiV alloiV toiV kat' eucaV prosteqeimenoiV eiV to ieron tou kuriou to en ierousalhm

5. kai katastanteV oi arcifuloi twn patriwn thV iouda kai beniamin fulhV kai oi iereiV kai oi leuitai kai pantwn wn hgeiren kurioV to pneuma anabhnai oikodomhsai oikon tw kuriw ton en ierousalhm

6. kai oi perikuklw autwn ebohqhsan en pasin arguriw kai crusiw ippoiV kai kthnesin kai eucaiV wV pleistaiV pollwn wn o nouV hgerqh

7. kai o basileuV kuroV exhnegken ta iera skeuh tou kuriou a methgagen naboucodonosor ex ierousalhm kai aphreisato auta en tw eautou eidwliw

8. exenegkaV de auta kuroV o basileuV perswn paredwken auta miqridath tw eautou gazofulaki dia de toutou paredoqhsan sanabassarw prostath thV ioudaiaV

9. o de toutwn ariqmoV hn spondeia crusa cilia spondeia argura cilia quiskai argurai eikosi ennea

10. fialai crusai triakonta argurai disciliai tetrakosiai deka kai alla skeuh cilia

11. ta de panta skeuh diekomisqh crusa kai argura pentakiscilia tetrakosia exhkonta ennea anhnecqh de upo sanabassarou ama toiV ek thV aicmalwsiaV ek babulwnoV eiV ierosoluma

12. en de toiV epi artaxerxou tou perswn basilewV cronoiV kategrayen autw kata twn katoikountwn en th ioudaia kai ierousalhm beslemoV kai miqradathV kai tabellioV kai raoumoV kai beelteemoV kai samsaioV o grammateuV kai oi loipoi oi toutoiV suntassomenoi oikounteV de en samareia kai toiV alloiV topoiV thn upogegrammenhn epistolhn

13. basilei artaxerxh kuriw oi paideV sou raoumoV o ta prospiptonta kai samsaioV o grammateuV kai oi epiloipoi thV boulhV autwn kritai oi en koilh suria kai foinikh

14. kai nun gnwston estw tw kuriw basilei dioti oi ioudaioi anabanteV par' umwn proV hmaV elqonteV eiV ierousalhm thn polin thn apostatin kai ponhran oikodomousin taV te agoraV authV kai ta teich qerapeuousin kai naon upoballontai

15. ean oun h poliV auth oikodomhqh kai ta teich suntelesqh forologian ou mh upomeinwsin dounai alla kai basileusin antisthsontai

16. kai epei energeitai ta kata ton naon kalwV ecein upolambanomen mh uperidein to toiouto alla prosfwnhsai tw kuriw basilei opwV an fainhtai soi episkefqh en toiV apo twn paterwn sou biblioiV

17. kai eurhseiV en toiV upomnhmatismoiV ta gegrammena peri toutwn kai gnwsh oti h poliV hn ekeinh apostatiV kai basileiV kai poleiV enoclousa kai oi ioudaioi apostatai kai poliorkiaV sunistamenoi en auth eti ex aiwnoV di' hn aitian kai h poliV auth hrhmwqh

18. nun oun upodeiknumen soi kurie basileu dioti ean h poliV auth oikodomhqh kai ta tauthV teich anastaqh kaqodoV soi ouketi estai eiV koilhn surian kai foinikhn

19. tote antegrayen o basileuV raoumw tw grafonti ta prospiptonta kai beelteemw kai samsaiw grammatei kai toiV loipoiV toiV suntassomenoiV kai oikousin en th samareia kai suria kai foinikh ta upogegrammena

20. anegnwn thn epistolhn hn pepomfate proV me

21. epetaxa oun episkeyasqai kai eureqh oti estin h poliV ekeinh ex aiwnoV basileusin antiparatassousa kai oi anqrwpoi apostaseiV kai polemouV en auth suntelounteV

22. kai basileiV iscuroi kai sklhroi hsan en ierousalhm kurieuonteV kai forologounteV koilhn surian kai foinikhn

23. nun oun epetaxa apokwlusai touV anqrwpouV ekeinouV tou oikodomhsai thn polin

24. kai pronohqhnai opwV mhqen para tauta genhtai kai mh probh epi pleion ta thV kakiaV eiV to basileiV enoclhsai

25. tote anagnwsqentwn twn para tou basilewV artaxerxou grafentwn o raoumoV kai samsaioV o grammateuV kai oi toutoiV suntassomenoi anazeuxanteV kata spoudhn eiV ierousalhm meq' ippou kai oclou parataxewV hrxanto kwluein touV oikodomountaV

26. kai hrgei h oikodomh tou ierou tou en ierousalhm mecri tou deuterou etouV thV basileiaV dareiou tou perswn basilewV

“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina