1. kai egnw iwab uioV sarouiaV oti h kardia tou basilewV epi abessalwm

2. kai apesteilen iwab eiV qekwe kai elaben ekeiqen gunaika sofhn kai eipen proV authn penqhson dh kai endusai imatia penqika kai mh aleiyh elaion kai esh wV gunh penqousa epi teqnhkoti touto hmeraV pollaV

3. kai eleush proV ton basilea kai lalhseiV proV auton kata to rhma touto kai eqhken iwab touV logouV en tw stomati authV

4. kai eishlqen h gunh h qekwitiV proV ton basilea kai epesen epi proswpon authV eiV thn ghn kai prosekunhsen autw kai eipen swson basileu swson

5. kai eipen proV authn o basileuV ti estin soi h de eipen kai mala gunh chra egw eimi kai apeqanen o anhr mou

6. kai ge th doulh sou duo uioi kai emacesanto amfoteroi en tw agrw kai ouk hn o exairoumenoV ana meson autwn kai epaisen o eiV ton adelfon autou kai eqanatwsen auton

7. kai idou epanesth olh h patria proV thn doulhn sou kai eipan doV ton paisanta ton adelfon autou kai qanatwsomen auton anti thV yuchV tou adelfou autou ou apekteinen kai exaroumen kai ge ton klhronomon umwn kai sbesousin ton anqraka mou ton kataleifqenta wste mh qesqai tw andri mou kataleimma kai onoma epi proswpou thV ghV

8. kai eipen o basileuV ugiainousa badize eiV ton oikon sou kagw enteloumai peri sou

9. kai eipen h gunh h qekwitiV proV ton basilea ep' eme kurie mou basileu h anomia kai epi ton oikon tou patroV mou kai o basileuV kai o qronoV autou aqwoV

10. kai eipen o basileuV tiV o lalwn proV se kai axeiV auton proV eme kai ou prosqhsei eti ayasqai autou

11. kai eipen mnhmoneusatw dh o basileuV ton kurion qeon autou plhqunqhnai agcistea tou aimatoV tou diafqeirai kai ou mh exarwsin ton uion mou kai eipen zh kurioV ei peseitai apo thV tricoV tou uiou sou epi thn ghn

12. kai eipen h gunh lalhsatw dh h doulh sou proV ton kurion mou ton basilea rhma kai eipen lalhson

13. kai eipen h gunh ina ti elogisw toiouto epi laon qeou h ek stomatoV tou basilewV o logoV outoV wV plhmmeleia tou mh epistreyai ton basilea ton exwsmenon autou

14. oti qanatw apoqanoumeqa kai wsper to udwr to kataferomenon epi thV ghV o ou sunacqhsetai kai lhmyetai o qeoV yuchn kai logizomenoV tou exwsai ap' autou exwsmenon

15. kai nun o hlqon lalhsai proV ton basilea ton kurion mou to rhma touto oti oyetai me o laoV kai erei h doulh sou lalhsatw dh proV ton basilea ei pwV poihsei o basileuV to rhma thV doulhV autou

16. oti akousei o basileuV rusasqai thn doulhn autou ek ceiroV tou androV tou zhtountoV exarai me kai ton uion mou apo klhronomiaV qeou

17. kai eipen h gunh eih dh o logoV tou kuriou mou tou basilewV eiV qusian oti kaqwV aggeloV qeou outwV o kurioV mou o basileuV tou akouein to agaqon kai to ponhron kai kurioV o qeoV sou estai meta sou

18. kai apekriqh o basileuV kai eipen proV thn gunaika mh dh kruyhV ap' emou rhma o egw eperwtw se kai eipen h gunh lalhsatw dh o kurioV mou o basileuV

19. kai eipen o basileuV mh h ceir iwab en panti toutw meta sou kai eipen h gunh tw basilei zh h yuch sou kurie mou basileu ei estin eiV ta dexia h eiV ta aristera ek pantwn wn elalhsen o kurioV mou o basileuV oti o douloV sou iwab autoV eneteilato moi kai autoV eqeto en tw stomati thV doulhV sou pantaV touV logouV toutouV

20. eneken tou perielqein to proswpon tou rhmatoV toutou epoihsen o douloV sou iwab ton logon touton kai o kurioV mou sofoV kaqwV sofia aggelou tou qeou tou gnwnai panta ta en th gh

21. kai eipen o basileuV proV iwab idou dh epoihsa soi kata ton logon sou touton poreuou epistreyon to paidarion ton abessalwm

22. kai epesen iwab epi proswpon autou epi thn ghn kai prosekunhsen kai euloghsen ton basilea kai eipen iwab shmeron egnw o douloV sou oti euron carin en ofqalmoiV sou kurie mou basileu oti epoihsen o kurioV mou o basileuV ton logon tou doulou autou

23. kai anesth iwab kai eporeuqh eiV gedsour kai hgagen ton abessalwm eiV ierousalhm

24. kai eipen o basileuV apostrafhtw eiV ton oikon autou kai to proswpon mou mh blepetw kai apestreyen abessalwm eiV ton oikon autou kai to proswpon tou basilewV ouk eiden

25. kai wV abessalwm ouk hn anhr en panti israhl ainetoV sfodra apo icnouV podoV autou kai ewV korufhV autou ouk hn en autw mwmoV

26. kai en tw keiresqai auton thn kefalhn autou kai egeneto ap' archV hmerwn eiV hmeraV wV an ekeireto oti katebaruneto ep' auton kai keiromenoV authn esthsen thn trica thV kefalhV autou diakosiouV siklouV en tw siklw tw basilikw

27. kai etecqhsan tw abessalwm treiV uioi kai qugathr mia kai onoma auth qhmar auth hn gunh kalh sfodra kai ginetai gunh tw roboam uiw salwmwn kai tiktei autw ton abia

28. kai ekaqisen abessalwm en ierousalhm duo eth hmerwn kai to proswpon tou basilewV ouk eiden

29. kai apesteilen abessalwm proV iwab tou aposteilai auton proV ton basilea kai ouk hqelhsen elqein proV auton kai apesteilen ek deuterou proV auton kai ouk hqelhsen paragenesqai

30. kai eipen abessalwm proV touV paidaV autou idete h meriV en agrw tou iwab ecomena mou kai autw kriqai ekei poreuesqe kai emprhsate authn en puri kai eneprhsan autaV oi paideV abessalwm kai paraginontai oi douloi iwab proV auton dierrhcoteV ta imatia autwn kai eipan enepurisan oi douloi abessalwm thn merida en puri

31. kai anesth iwab kai hlqen proV abessalwm eiV ton oikon kai eipen proV auton ina ti oi paideV sou enepurisan thn merida thn emhn en puri

32. kai eipen abessalwm proV iwab idou apesteila proV se legwn hke wde kai apostelw se proV ton basilea legwn ina ti hlqon ek gedsour agaqon moi hn tou eti einai me ekei kai nun idou to proswpon tou basilewV ouk eidon ei de estin en emoi adikia kai qanatwson me

33. kai eishlqen iwab proV ton basilea kai aphggeilen autw kai ekalesen ton abessalwm kai eishlqen proV ton basilea kai prosekunhsen autw kai epesen epi proswpon autou epi thn ghn kata proswpon tou basilewV kai katefilhsen o basileuV ton abessalwm

“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina