1. kai katebh samywn eiV qamnaqa kai eiden gunaika en qamnaqa ek twn qugaterwn twn allofulwn kai hresen enwpion autou

2. kai anebh kai aphggeilen tw patri autou kai th mhtri autou kai eipen gunaika ewraka en qamnaqa apo twn qugaterwn twn allofulwn kai nun labete moi authn eiV gunaika

3. kai eipen autw o pathr autou kai h mhthr autou mh ouk estin apo twn qugaterwn twn adelfwn sou kai en panti tw law mou gunh oti su poreuh labein gunaika ek twn allofulwn twn aperitmhtwn kai eipen samywn proV ton patera autou tauthn labe moi oti hresen en ofqalmoiV mou

4. kai o pathr autou kai h mhthr autou ouk egnwsan oti para kuriou estin oti antapodoma autoV ekzhtei ek twn allofulwn kai en tw kairw ekeinw allofuloi ekurieuon twn uiwn israhl

5. kai katebh samywn kai o pathr autou kai h mhthr autou eiV qamnaqa kai exeklinen eiV ampelwna qamnaqa kai idou skumnoV leontwn wruomenoV eiV apanthsin autou

6. kai kathuqunen ep' auton pneuma kuriou kai diespasen auton wsei diaspasai erifon aigwn kai ouden hn en th ceiri autou kai ouk aphggeilen tw patri autou oude th mhtri a epoihsen

7. kai katebhsan kai elalhsan th gunaiki kai hresen enwpion samywn

8. kai epestreyen meq' hmeraV labein authn kai exeklinen idein to ptwma tou leontoV kai idou sustrofh melisswn en tw stomati tou leontoV kai meli hn

9. kai exeilen auto eiV to stoma autou kai eporeuqh poreuomenoV kai esqwn kai eporeuqh proV ton patera autou kai proV thn mhtera autou kai edwken autoiV kai efagon kai ouk aphggeilen autoiV oti ek thV exewV tou leontoV exeilen to meli

10. kai katebh o pathr autou proV thn gunaika kai epoihsen ekei samywn poton hmeraV epta oti outwV epoioun oi neaniskoi

11. kai egeneto en tw fobeisqai autouV auton proskatesthsan autw etairouV triakonta kai hsan met' autou

12. kai eipen autoiV samywn probalw umin problhma kai ean apaggeilhte moi to problhma en taiV epta hmeraiV tou potou dwsw umin triakonta sindonaV kai triakonta stolaV

13. kai ean mh dunasqhte apaggeilai moi kai dwsete umeiV emoi triakonta sindonaV kai triakonta stolaV imatiwn kai eipan autw probalou to problhma sou kai akousomeqa autou

14. kai eipen autoiV ek tou esqontoV exhlqen brwsiV kai ex iscurou exhlqen gluku kai ouk hdunasqhsan apaggeilai to problhma epi treiV hmeraV

15. kai egeneto en th hmera th tetarth kai eipan th gunaiki samywn apathson dh ton andra sou kai apaggeilatw soi to problhma mhpote empuriswmen se kai ton oikon tou patroV sou en puri h ptwceusai ekalesate hmaV

16. kai eklausen h gunh samywn ep' auton kai eipen autw memishkaV me kai ouk hgaphkaV me oti to problhma o proebalou toiV uioiV tou laou mou kamoi ouk aphggeilaV auto kai eipen auth samywn idou tw patri mou kai th mhtri mou ouk aphggeila auto kai soi apaggelw

17. kai eklausen ep' auton epi taV epta hmeraV en aiV hn en autaiV o potoV kai egeneto en th hmera th ebdomh kai aphggeilen auth oti parhnwclhsen auton kai auth aphggeilen toiV uioiV tou laou authV

18. kai eipan autw oi andreV thV polewV en th hmera th ebdomh prin dunai ton hlion ti glukuteron melitoV kai ti iscuroteron leontoV kai eipen autoiV samywn ei mh katedamasate mou thn damalin ouk an eurete to problhma mou

19. kai kateuqunen ep' auton pneuma kuriou kai katebh eiV askalwna kai epaisen ekeiqen triakonta andraV kai elaben taV stolaV autwn kai edwken toiV apaggeilasin to problhma kai equmwqh orgh samywn kai anebh eiV ton oikon tou patroV autou

20. kai sunwkhsen h gunh samywn tw numfagwgw autou oV hn etairoV autou

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina