1. o hn ap archV o akhkoamen o ewrakamen toiV ofqalmoiV hmwn o eqeasameqa kai ai ceireV hmwn eyhlafhsan peri tou logou thV zwhV

2. kai h zwh efanerwqh kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin thn zwhn thn aiwnion htiV hn proV ton patera kai efanerwqh hmin

3. o ewrakamen kai akhkoamen apaggellomen umin ina kai umeiV koinwnian echte meq hmwn kai h koinwnia de h hmetera meta tou patroV kai meta tou uiou autou ihsou cristou

4. kai tauta grafomen umin ina h cara hmwn h peplhrwmenh

5. kai auth estin h epaggelia hn akhkoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o qeoV fwV estin kai skotia en autw ouk estin oudemia

6. ean eipwmen oti koinwnian ecomen met autou kai en tw skotei peripatwmen yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian

7. ean de en tw fwti peripatwmen wV autoV estin en tw fwti koinwnian ecomen met allhlwn kai to aima ihsou cristou tou uiou autou kaqarizei hmaV apo pashV amartiaV

8. ean eipwmen oti amartian ouk ecomen eautouV planwmen kai h alhqeia ouk estin en hmin

9. ean omologwmen taV amartiaV hmwn pistoV estin kai dikaioV ina afh hmin taV amartiaV kai kaqarish hmaV apo pashV adikiaV

10. ean eipwmen oti ouc hmarthkamen yeusthn poioumen auton kai o logoV autou ouk estin en hmin

“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina