1. atenisaV de o pauloV tw sunedriw eipen andreV adelfoi egw pash suneidhsei agaqh pepoliteumai tw qew acri tauthV thV hmeraV

2. o de arciereuV ananiaV epetaxen toiV parestwsin autw tuptein autou to stoma

3. tote o pauloV proV auton eipen tuptein se mellei o qeoV toice kekoniamene kai su kaqh krinwn me kata ton nomon kai paranomwn keleueiV me tuptesqai

4. oi de parestwteV eipon ton arcierea tou qeou loidoreiV

5. efh te o pauloV ouk hdein adelfoi oti estin arciereuV gegraptai gar arconta tou laou sou ouk ereiV kakwV

6. gnouV de o pauloV oti to en meroV estin saddoukaiwn to de eteron farisaiwn ekraxen en tw sunedriw andreV adelfoi egw farisaioV eimi uioV farisaiou peri elpidoV kai anastasewV nekrwn egw krinomai

7. touto de autou lalhsantoV egeneto stasiV twn farisaiwn kai twn saddoukaiwn kai escisqh to plhqoV

8. saddoukaioi men gar legousin mh einai anastasin mhde aggelon mhte pneuma farisaioi de omologousin ta amfotera

9. egeneto de kraugh megalh kai anastanteV oi grammateiV tou merouV twn farisaiwn diemaconto legonteV ouden kakon euriskomen en tw anqrwpw toutw ei de pneuma elalhsen autw h aggeloV mh qeomacwmen

10. pollhV de genomenhV stasewV eulabhqeiV o ciliarcoV mh diaspasqh o pauloV up autwn ekeleusen to strateuma kataban arpasai auton ek mesou autwn agein te eiV thn parembolhn

11. th de epioush nukti epistaV autw o kurioV eipen qarsei paule wV gar diemarturw ta peri emou eiV ierousalhm outwV se dei kai eiV rwmhn marturhsai

12. genomenhV de hmeraV poihsanteV tineV twn ioudaiwn sustrofhn aneqematisan eautouV legonteV mhte fagein mhte piein ewV ou apokteinwsin ton paulon

13. hsan de pleiouV tessarakonta oi tauthn thn sunwmosian pepoihkoteV

14. oitineV proselqonteV toiV arciereusin kai toiV presbuteroiV eipon anaqemati aneqematisamen eautouV mhdenoV geusasqai ewV ou apokteinwmen ton paulon

15. nun oun umeiV emfanisate tw ciliarcw sun tw sunedriw opwV aurion auton katagagh proV umaV wV mellontaV diaginwskein akribesteron ta peri autou hmeiV de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

16. akousaV de o uioV thV adelfhV paulou to enedron paragenomenoV kai eiselqwn eiV thn parembolhn aphggeilen tw paulw

17. proskalesamenoV de o pauloV ena twn ekatontarcwn efh ton neanian touton apagage proV ton ciliarcon ecei gar ti apaggeilai autw

18. o men oun paralabwn auton hgagen proV ton ciliarcon kai fhsin o desmioV pauloV proskalesamenoV me hrwthsen touton ton neanian agagein proV se econta ti lalhsai soi

19. epilabomenoV de thV ceiroV autou o ciliarcoV kai anacwrhsaV kat idian epunqaneto ti estin o eceiV apaggeilai moi

20. eipen de oti oi ioudaioi suneqento tou erwthsai se opwV aurion eiV to sunedrion katagaghV ton paulon wV mellonteV ti akribesteron punqanesqai peri autou

21. su oun mh peisqhV autoiV enedreuousin gar auton ex autwn andreV pleiouV tessarakonta oitineV aneqematisan eautouV mhte fagein mhte piein ewV ou anelwsin auton kai nun etoimoi eisin prosdecomenoi thn apo sou epaggelian

22. o men oun ciliarcoV apelusen ton neanian paraggeilaV mhdeni eklalhsai oti tauta enefanisaV proV me

23. kai proskalesamenoV duo tinaV twn ekatontarcwn eipen etoimasate stratiwtaV diakosiouV opwV poreuqwsin ewV kaisareiaV kai ippeiV ebdomhkonta kai dexiolabouV diakosiouV apo trithV wraV thV nuktoV

24. kthnh te parasthsai ina epibibasanteV ton paulon diaswswsin proV fhlika ton hgemona

25. grayaV epistolhn periecousan ton tupon touton

26. klaudioV lusiaV tw kratistw hgemoni fhliki cairein

27. ton andra touton sullhfqenta upo twn ioudaiwn kai mellonta anaireisqai up autwn epistaV sun tw strateumati exeilomhn auton maqwn oti rwmaioV estin

28. boulomenoV de gnwnai thn aitian di hn enekaloun autw kathgagon auton eiV to sunedrion autwn

29. on euron egkaloumenon peri zhthmatwn tou nomou autwn mhden de axion qanatou h desmwn egklhma econta

30. mhnuqeishV de moi epiboulhV eiV ton andra mellein esesqai upo twn ioudaiwn exauthV epemya proV se paraggeilaV kai toiV kathgoroiV legein ta proV auton epi sou errwso

31. oi men oun stratiwtai kata to diatetagmenon autoiV analabonteV ton paulon hgagon dia thV nuktoV eiV thn antipatrida

32. th de epaurion easanteV touV ippeiV poreuesqai sun autw upestreyan eiV thn parembolhn

33. oitineV eiselqonteV eiV thn kaisareian kai anadonteV thn epistolhn tw hgemoni paresthsan kai ton paulon autw

34. anagnouV de o hgemwn kai eperwthsaV ek poiaV eparciaV estin kai puqomenoV oti apo kilikiaV

35. diakousomai sou efh otan kai oi kathgoroi sou paragenwntai ekeleusen te auton en tw praitwriw tou hrwdou fulassesqai

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina