1. peri de twn cronwn kai twn kairwn adelfoi ou creian ecete umin grafesqai

2. autoi gar akribwV oidate oti h hmera kuriou wV klepthV en nukti outwV ercetai

3. otan gar legwsin eirhnh kai asfaleia tote aifnidioV autoiV efistatai oleqroV wsper h wdin th en gastri ecoush kai ou mh ekfugwsin

4. umeiV de adelfoi ouk este en skotei ina h hmera umaV wV klepthV katalabh

5. panteV umeiV uioi fwtoV este kai uioi hmeraV ouk esmen nuktoV oude skotouV

6. ara oun mh kaqeudwmen wV kai oi loipoi alla grhgorwmen kai nhfwmen

7. oi gar kaqeudonteV nuktoV kaqeudousin kai oi mequskomenoi nuktoV mequousin

8. hmeiV de hmeraV onteV nhfwmen endusamenoi qwraka pistewV kai agaphV kai perikefalaian elpida swthriaV

9. oti ouk eqeto hmaV o qeoV eiV orghn all eiV peripoihsin swthriaV dia tou kuriou hmwn ihsou cristou

10. tou apoqanontoV uper hmwn ina eite grhgorwmen eite kaqeudwmen ama sun autw zhswmen

11. dio parakaleite allhlouV kai oikodomeite eiV ton ena kaqwV kai poieite

12. erwtwmen de umaV adelfoi eidenai touV kopiwntaV en umin kai proistamenouV umwn en kuriw kai nouqetountaV umaV

13. kai hgeisqai autouV uper ekperissou en agaph dia to ergon autwn eirhneuete en eautoiV

14. parakaloumen de umaV adelfoi nouqeteite touV ataktouV paramuqeisqe touV oligoyucouV antecesqe twn asqenwn makroqumeite proV pantaV

15. orate mh tiV kakon anti kakou tini apodw alla pantote to agaqon diwkete kai eiV allhlouV kai eiV pantaV

16. pantote cairete

17. adialeiptwV proseucesqe

18. en panti eucaristeite touto gar qelhma qeou en cristw ihsou eiV umaV

19. to pneuma mh sbennute

20. profhteiaV mh exouqeneite

21. panta dokimazete to kalon katecete

22. apo pantoV eidouV ponhrou apecesqe

23. autoV de o qeoV thV eirhnhV agiasai umaV oloteleiV kai oloklhron umwn to pneuma kai h yuch kai to swma amemptwV en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou thrhqeih

24. pistoV o kalwn umaV oV kai poihsei

25. adelfoi proseucesqe peri hmwn

26. aspasasqe touV adelfouV pantaV en filhmati agiw

27. orkizw umaV ton kurion anagnwsqhnai thn epistolhn pasin toiV agioiV adelfoiV

28. h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meq umwn amhn [proV qessalonikeiV prwth egrafh apo aqhnwn]

“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina