1. kai estai ep' escatwn twn hmerwn emfaneV to oroV tou kuriou etoimon epi taV korufaV twn orewn kai metewrisqhsetai uperanw twn bounwn kai speusousin proV auto laoi

2. kai poreusontai eqnh polla kai erousin deute anabwmen eiV to oroV kuriou kai eiV ton oikon tou qeou iakwb kai deixousin hmin thn odon autou kai poreusomeqa en taiV triboiV autou oti ek siwn exeleusetai nomoV kai logoV kuriou ex ierousalhm

3. kai krinei ana meson lawn pollwn kai exelegxei eqnh iscura ewV eiV ghn makran kai katakoyousin taV romfaiaV autwn eiV arotra kai ta dorata autwn eiV drepana kai ouketi mh antarh eqnoV ep' eqnoV romfaian kai ouketi mh maqwsin polemein

4. kai anapausetai ekastoV upokatw ampelou autou kai ekastoV upokatw sukhV autou kai ouk estai o ekfobwn dioti to stoma kuriou pantokratoroV elalhsen tauta

5. oti panteV oi laoi poreusontai ekastoV thn odon autou hmeiV de poreusomeqa en onomati kuriou qeou hmwn eiV ton aiwna kai epekeina

6. en th hmera ekeinh legei kurioV sunaxw thn suntetrimmenhn kai thn exwsmenhn eisdexomai kai ouV apwsamhn

7. kai qhsomai thn suntetrimmenhn eiV upoleimma kai thn apwsmenhn eiV eqnoV iscuron kai basileusei kurioV ep' autouV en orei siwn apo tou nun kai ewV eiV ton aiwna

8. kai su purgoV poimniou aucmwdhV qugater siwn epi se hxei kai eiseleusetai h arch h prwth basileia ek babulwnoV th qugatri ierousalhm

9. kai nun ina ti egnwV kaka mh basileuV ouk hn soi h h boulh sou apwleto oti katekrathsan sou wdineV wV tiktoushV

10. wdine kai andrizou kai eggize qugater siwn wV tiktousa dioti nun exeleush ek polewV kai kataskhnwseiV en pediw kai hxeiV ewV babulwnoV ekeiqen rusetai se kai ekeiqen lutrwsetai se kurioV o qeoV sou ek ceiroV ecqrwn sou

11. kai nun episunhcqh epi se eqnh polla oi legonteV epicaroumeqa kai epoyontai epi siwn oi ofqalmoi hmwn

12. autoi de ouk egnwsan ton logismon kuriou kai ou sunhkan thn boulhn autou oti sunhgagen autouV wV dragmata alwnoV

13. anasthqi kai aloa autouV qugater siwn oti ta kerata sou qhsomai sidhra kai taV oplaV sou qhsomai calkaV kai katathxeiV en autoiV eqnh kai leptuneiV laouV pollouV kai anaqhseiV tw kuriw to plhqoV autwn kai thn iscun autwn tw kuriw pashV thV ghV

14. nun emfracqhsetai qugathr efraim en fragmw sunochn etaxen ef' hmaV en rabdw pataxousin epi siagona taV fulaV tou israhl

“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina