1. kai diagenomenou tou sabbatou maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elqousai aleiywsin auton

2. kai lian prwi thV miaV sabbatwn ercontai epi to mnhmeion anateilantoV tou hliou

3. kai elegon proV eautaV tiV apokulisei hmin ton liqon ek thV quraV tou mnhmeiou

4. kai anableyasai qewrousin oti apokekulistai o liqoV hn gar megaV sfodra

5. kai eiselqousai eiV to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en toiV dexioiV peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeqambhqhsan

6. o de legei autaiV mh ekqambeisqe ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh ouk estin wde ide o topoV opou eqhkan auton

7. all upagete eipate toiV maqhtaiV autou kai tw petrw oti proagei umaV eiV thn galilaian ekei auton oyesqe kaqwV eipen umin

8. kai exelqousai tacu efugon apo tou mnhmeiou eicen de autaV tromoV kai ekstasiV kai oudeni ouden eipon efobounto gar

9. anastaV de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh af hV ekbeblhkei epta daimonia

10. ekeinh poreuqeisa aphggeilen toiV met autou genomenoiV penqousin kai klaiousin

11. kakeinoi akousanteV oti zh kai eqeaqh up authV hpisthsan

12. meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh poreuomenoiV eiV agron

13. kakeinoi apelqonteV aphggeilan toiV loipoiV oude ekeinoiV episteusan

14. usteron anakeimenoiV autoiV toiV endeka efanerwqh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti toiV qeasamenoiV auton eghgermenon ouk episteusan

15. kai eipen autoiV poreuqenteV eiV ton kosmon apanta khruxate to euaggelion pash th ktisei

16. o pisteusaV kai baptisqeiV swqhsetai o de apisthsaV katakriqhsetai

17. shmeia de toiV pisteusasin tauta parakolouqhsei en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssaiV lalhsousin kainaiV

18. ofeiV arousin kan qanasimon ti piwsin ou mh autouV blayei epi arrwstouV ceiraV epiqhsousin kai kalwV exousin

19. o men oun kurioV meta to lalhsai autoiV anelhfqh eiV ton ouranon kai ekaqisen ek dexiwn tou qeou

20. ekeinoi de exelqonteV ekhruxan pantacou tou kuriou sunergountoV kai ton logon bebaiountoV dia twn epakolouqountwn shmeiwn amhn

“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina