13. ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina