25. ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina