1. Petar i Ivan uzlazili su u Hram na devetu molitvenu uru.

2. Upravo su donosili nekog èovjeka, hroma od majèine utrobe; njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram.

3. On ugleda Petra i Ivana upravo kad zakoraèiše u Hram te zamoli milostinju.

4. Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reèe: "Pogledaj u nas!"

5. Dok ih je moleæivo motrio oèekujuæi od njih nešto dobiti,

6. reèe mu Petar: "Srebra i zlata nema u mene, ali što imam - to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazareæanina hodaj!"

7. I uhvativši ga za desnu ruku, pridiže ga: umah mu omoæaše noge i gležnjevi

8. pa skoèi, uspravi se, stane hodati te uðe s njima u Hram hodajuæi, poskakujuæi i hvaleæi Boga.

9. Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga.

10. Razabraše da je to on - onaj koji je na Divnim vratima Hrama prosio milostinju - i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo.

11. Kako se pak on držao Petra i Ivana, sav se narod zapanjen strèa k njima u trijem zvani Salomonov.

12. Kada to vidje Petar, obrati se narodu: "Izraelci, što se ovomu èudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošæu postigli da ovaj prohoda?

13. Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad veæ bijaše odluèio pustiti ga.

14. Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica.

15. Zaèetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, èemu smo mi svjedoci."

16. "I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naoèigled vas sviju."

17. "I sada, braæo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši.

18. Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da æe njegov Pomazanik trpjeti.

19. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši

20. pa od Gospodina doðu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa."

21. Njega treba da nebo pridrži do vremena uspostave svega što obeæa Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka."

22. "Mojsije tako reèe: Proroka poput mene od vaše braæe podignut æe vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reèe.

23. I svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda."

24. "I svi Proroci koji su - od Samuela dalje - govorili, takoðer su navijestili ove dane."

25. "Vi ste sinovi proroka i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim govoreæi Abrahamu: Potomstvom æe se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje.

26. Vama najprije podiže Bog Slugu svoga i posla ga blagoslivljati vas da se svatko obrati od opaèina svojih."

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina