Encontrados 63 resultados para: Jedini

 • Onda Jahve reèe Noi: "Uði ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu. (Knjiga Postanka 7, 1)

 • Svome smo gospodaru odgovorili: 'Imamo stara oca; on još ima jednog sina, roðena u njegovoj staraèkoj dobi. Taj je najmlaði. Njegov je pravi brat umro, tako da je on jedini ostao od svoje majke. Njegov ga otac osobito voli.' (Knjiga Postanka 44, 20)

 • I Jahve uèini kako je Mojsije tražio: s faraona, s njegovih službenika i s njegova puka nestane obada - ni jedan jedini nije ostao. (Knjiga Izlaska 8, 27)

 • i Jahve promijeni vjetar u veoma jak zapadnjak, koji pothvati skakavce i odnese prema Crvenome moru. Ni jedan jedini skakavac nije ostao ni u kojem kraju Egipta. (Knjiga Izlaska 10, 19)

 • Tako vode, slijevajuæi se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima - u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini. (Knjiga Izlaska 14, 28)

 • TÓa to mu je jedini pokrivaè kojim omata svoje tijelo i u kojem može leæi. Ako k meni zavapi, uslišat æu ga jer sam ja milostiv! (Knjiga Izlaska 22, 26)

 • 'Ni jedan jedini od ovih ljudi, od ovoga opakog naraštaja, neæe vidjeti ove dobre zemlje za koju sam se zakleo da æu je dati vašim ocima. (Ponovljeni zakon 1, 35)

 • Bašanski kralj Og jedini je od preostalih Refaimovaca. Krevet njegov, odar od željeza, još se nalazi u Rabi, gradu sinova Amonovih: deset je lakata - obiènih lakata - dug, a èetiri lakta širok.) (Ponovljeni zakon 3, 11)

 • Neka ne ustaje jedan jedini svjedok protiv èovjeka ni za koju krivnju i ni za kakav zloèin. Kakav god bio prekršaj, neka presuda poèiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. (Ponovljeni zakon 19, 15)

 • Dok su oni još bili na putu, doðe ovakva vijest Davidu: "Abšalom je pobio sve kraljeve sinove, nije ostao od njih ni jedan jedini." (Druga knjiga o Samuelu 13, 30)

 • ti èuj s neba, s mjesta gdje prebivaš, i oprosti i postupi; vrati svakome èovjeku prema putu njegovu, jer ti poznaješ srce njegovo - ti jedini poznaješ srce sviju - (Prva knjiga o kraljevima 8, 39)

 • ne bi li tako svi narodi zemlje spoznali da je Jahve jedini Bog i da nema drugoga. (Prva knjiga o kraljevima 8, 60)


“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina