Encontrados 67 resultados para: hírt

 • A menekülõk egyike hírt hozott errõl Ábrámnak, a hébernek. Õ ekkor az amorita Mamrének, Eskol és Áner testvérének terebintjénél lakott, akik Ábrám szövetségesei voltak. (Teremtés könyve 14, 13)

 • Majd Jákob elbeszélte Ráchelnek, hogy õ apjának rokona, mégpedig Rebekka fia. Az elsietett, és megvitte a hírt apjának. (Teremtés könyve 29, 12)

 • Amikor Lábán hírt vett Jákobról, nõvére fiáról, eléje sietett, megölelte, megcsókolta és házába vezette. Õ pedig elbeszélt Lábánnak mindent, ami történt. (Teremtés könyve 29, 13)

 • Harmadnap Lábán megkapta a hírt, hogy Jákob elszökött. (Teremtés könyve 31, 22)

 • Akkor ezt mondta neki: "Menj, és nézz utána, hogy bátyáid és a nyájak jól vannak-e, s hozz nekem hírt róluk." Így elküldte Hebron völgyébõl, s õ Szichembe érkezett. (Teremtés könyve 37, 14)

 • Mikor Támárnak megvitték a hírt: "Íme apósod Timnába jön a juhait nyírni", (Teremtés könyve 38, 13)

 • József így felelt a fáraónak: "Én nem tudok semmit, de Isten kinyilvánítja a fáraónak a jó hírt." (Teremtés könyve 41, 16)

 • Tehát vigyetek hírt atyámnak az én magas egyiptomi állásomról és mindarról, amit láttatok, azután sietve hozzátok ide atyámat!" (Teremtés könyve 45, 13)

 • József pedig így szólt testvéreihez és atyja családjához: "Fölmegyek, hírt viszek a fáraónak és jelentem neki: Testvéreim és atyám családja, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám. (Teremtés könyve 46, 31)

 • Amikor Hacor királya, Jabin ezt meghallotta, hírt adott róla Jobabnak, Merom királyának, Szimoon királyának, Achsaf királyának, (Józsue könyve 11, 1)

 • Negyvenesztendõs voltam, amikor Mózes, az Úr szolgája elõre küldött Kádes-Barneából ezt az országot kikémlelni, s én hírt vittem neki róla legjobb tudásom szerint. (Józsue könyve 14, 7)

 • Visszatértek hát testvéreikhez Szoreába és Estaolba. Testvéreik megkérdezték tõlük: "Mi hírt hoztok?" (Bírák könyve 18, 8)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina