Encontrados 741 resultados para: Basilewv

 • egeneto de en th basileia th amarfal basilewV sennaar ariwc basileuV ellasar kai codollogomor basileuV ailam kai qargal basileuV eqnwn (Gênesis 14, 1)

 • epoihsan polemon meta balla basilewV sodomwn kai meta barsa basilewV gomorraV kai sennaar basilewV adama kai sumobor basilewV sebwim kai basilewV balak auth estin shgwr (Gênesis 14, 2)

 • exhlqen de basileuV sodomwn eiV sunanthsin autw meta to anastreyai auton apo thV kophV tou codollogomor kai twn basilewn twn met' autou eiV thn koilada thn sauh touto hn to pedion basilewV (Gênesis 14, 17)

 • kai labwn o kurioV iwshf enebalen auton eiV to ocurwma eiV ton topon en w oi desmwtai tou basilewV katecontai ekei en tw ocurwmati (Gênesis 39, 20)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta hmarten o arcioinocooV tou basilewV aiguptou kai o arcisitopoioV tw kuriw autwn basilei aiguptou (Gênesis 40, 1)

 • iwshf de hn etwn triakonta ote esth enantion faraw basilewV aiguptou exhlqen de iwshf ek proswpou faraw kai dihlqen pasan ghn aiguptou (Gênesis 41, 46)

 • epoihsan de outwV oi uioi israhl edwken de iwshf autoiV amaxaV kata ta eirhmena upo faraw tou basilewV kai edwken autoiV episitismon eiV thn odon (Gênesis 45, 21)

 • kai esklhrunen kurioV thn kardian faraw basilewV aiguptou kai twn qerapontwn autou kai katediwxen opisw twn uiwn israhl oi de uioi israhl exeporeuonto en ceiri uyhlh (Êxodo 14, 8)

 • estin gar esebwn poliV shwn tou basilewV twn amorraiwn kai outoV epolemhsen basilea mwab to proteron kai elabon pasan thn ghn autou apo arohr ewV arnwn (Números 21, 26)

 • kai edwken autoiV mwushV toiV uioiV gad kai toiV uioiV roubhn kai tw hmisei fulhV manassh uiwn iwshf thn basileian shwn basilewV amorraiwn kai thn basileian wg basilewV thV basan thn ghn kai taV poleiV sun toiV orioiV authV poleiV thV ghV kuklw (Números 32, 33)

 • en tw peran tou iordanou en faraggi egguV oikou fogwr en gh shwn basilewV twn amorraiwn oV katwkei en esebwn ouV epataxen mwushV kai oi uioi israhl exelqontwn autwn ek ghV aiguptou (Deuteronômio 4, 46)

 • kai eklhronomhsan thn ghn autou kai thn ghn wg basilewV thV basan duo basilewn twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou kat' anatolaV hliou (Deuteronômio 4, 47)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina