1. kai hkousen o cananiV basileuV arad o katoikwn kata thn erhmon hlqen gar israhl odon aqarin kai epolemhsen proV israhl kai katepronomeusan ex autwn aicmalwsian

2. kai huxato israhl euchn kuriw kai eipen ean moi paradwV ton laon touton upoceirion anaqematiw auton kai taV poleiV autou

3. kai eishkousen kurioV thV fwnhV israhl kai paredwken ton cananin upoceirion autou kai aneqematisen auton kai taV poleiV autou kai epekalesan to onoma tou topou ekeinou anaqema

4. kai aparanteV ex wr tou orouV odon epi qalassan eruqran periekuklwsan ghn edwm kai wligoyuchsen o laoV en th odw

5. kai katelalei o laoV proV ton qeon kai kata mwush legonteV ina ti exhgageV hmaV ex aiguptou apokteinai hmaV en th erhmw oti ouk estin artoV oude udwr h de yuch hmwn proswcqisen en tw artw tw diakenw

6. kai apesteilen kurioV eiV ton laon touV ofeiV touV qanatountaV kai edaknon ton laon kai apeqanen laoV poluV twn uiwn israhl

7. kai paragenomenoV o laoV proV mwushn elegon oti hmartomen oti katelalhsamen kata tou kuriou kai kata sou euxai oun proV kurion kai afeletw af' hmwn ton ofin kai huxato mwushV proV kurion peri tou laou

8. kai eipen kurioV proV mwushn poihson seautw ofin kai qeV auton epi shmeiou kai estai ean dakh ofiV anqrwpon paV o dedhgmenoV idwn auton zhsetai

9. kai epoihsen mwushV ofin calkoun kai esthsen auton epi shmeiou kai egeneto otan edaknen ofiV anqrwpon kai epebleyen epi ton ofin ton calkoun kai ezh

10. kai aphran oi uioi israhl kai parenebalon en wbwq

11. kai exaranteV ex wbwq parenebalon en acelgai ek tou peran en th erhmw h estin kata proswpon mwab kata anatolaV hliou

12. ekeiqen aphran kai parenebalon eiV faragga zaret

13. kai ekeiqen aparanteV parenebalon eiV to peran arnwn en th erhmw to execon apo twn oriwn twn amorraiwn estin gar arnwn oria mwab ana meson mwab kai ana meson tou amorraiou

14. dia touto legetai en bibliw polemoV tou kuriou thn zwob eflogisen kai touV ceimarrouV arnwn

15. kai touV ceimarrouV katesthsen katoikisai hr kai proskeitai toiV orioiV mwab

16. kai ekeiqen to frear touto estin to frear o eipen kurioV proV mwushn sunagage ton laon kai dwsw autoiV udwr piein

17. tote hsen israhl to asma touto epi tou freatoV exarcete autw

18. frear wruxan auto arconteV exelatomhsan auto basileiV eqnwn en th basileia autwn en tw kurieusai autwn kai apo freatoV eiV manqanain

19. kai apo manqanain eiV naalihl kai apo naalihl eiV bamwq

20. kai apo bamwq eiV naphn h estin en tw pediw mwab apo korufhV tou lelaxeumenou to blepon kata proswpon thV erhmou

21. kai apesteilen mwushV presbeiV proV shwn basilea amorraiwn logoiV eirhnikoiV legwn

22. pareleusomeqa dia thV ghV sou th odw poreusomeqa ouk ekklinoumen oute eiV agron oute eiV ampelwna ou piomeqa udwr ek freatoV sou odw basilikh poreusomeqa ewV parelqwmen ta oria sou

23. kai ouk edwken shwn tw israhl parelqein dia twn oriwn autou kai sunhgagen shwn panta ton laon autou kai exhlqen parataxasqai tw israhl eiV thn erhmon kai hlqen eiV iassa kai paretaxato tw israhl

24. kai epataxen auton israhl fonw macairhV kai katekurieusan thV ghV autou apo arnwn ewV iabok ewV uiwn amman oti iazhr oria uiwn ammwn estin

25. kai elaben israhl pasaV taV poleiV tautaV kai katwkhsen israhl en pasaiV taiV polesin twn amorraiwn en esebwn kai en pasaiV taiV sugkurousaiV auth

26. estin gar esebwn poliV shwn tou basilewV twn amorraiwn kai outoV epolemhsen basilea mwab to proteron kai elabon pasan thn ghn autou apo arohr ewV arnwn

27. dia touto erousin oi ainigmatistai elqete eiV esebwn ina oikodomhqh kai kataskeuasqh poliV shwn

28. oti pur exhlqen ex esebwn flox ek polewV shwn kai katefagen ewV mwab kai katepien sthlaV arnwn

29. ouai soi mwab apwlou laoV camwV apedoqhsan oi uioi autwn diaswzesqai kai ai qugatereV autwn aicmalwtoi tw basilei twn amorraiwn shwn

30. kai to sperma autwn apoleitai esebwn ewV daibwn kai ai gunaikeV eti prosexekausan pur epi mwab

31. katwkhsen de israhl en pasaiV taiV polesin twn amorraiwn

32. kai apesteilen mwushV kataskeyasqai thn iazhr kai katelabonto authn kai taV kwmaV authV kai exebalon ton amorraion ton katoikounta ekei

33. kai epistreyanteV anebhsan odon thn eiV basan kai exhlqen wg basileuV thV basan eiV sunanthsin autoiV kai paV o laoV autou eiV polemon eiV edrain

34. kai eipen kurioV proV mwushn mh fobhqhV auton oti eiV taV ceiraV sou paradedwka auton kai panta ton laon autou kai pasan thn ghn autou kai poihseiV autw kaqwV epoihsaV tw shwn basilei twn amorraiwn oV katwkei en esebwn

35. kai epataxen auton kai touV uiouV autou kai panta ton laon autou ewV tou mh katalipein autou zwgreian kai eklhronomhsan thn ghn autwn

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina