Encontrados 705 resultados para: Qew

 • euhresthsen de enwc tw qew meta to gennhsai auton ton maqousala diakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 22)

 • kai euhresthsen enwc tw qew kai ouc hurisketo oti meteqhken auton o qeoV (Gênesis 5, 24)

 • autai de ai geneseiV nwe nwe anqrwpoV dikaioV teleioV wn en th genea autou tw qew euhresthsen nwe (Gênesis 6, 9)

 • kai wkodomhsen nwe qusiasthrion tw qew kai elaben apo pantwn twn kthnwn twn kaqarwn kai apo pantwn twn peteinwn twn kaqarwn kai anhnegken olokarpwseiV epi to qusiasthrion (Gênesis 8, 20)

 • kai huloghsen ton abram kai eipen euloghmenoV abram tw qew tw uyistw oV ektisen ton ouranon kai thn ghn (Gênesis 14, 19)

 • kai episteusen abram tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn (Gênesis 15, 6)

 • mh adunatei para tw qew rhma eiV ton kairon touton anastreyw proV se eiV wraV kai estai th sarra uioV (Gênesis 18, 14)

 • eipen de o qeoV proV iakwb anastaV anabhqi eiV ton topon baiqhl kai oikei ekei kai poihson ekei qusiasthrion tw qew tw ofqenti soi en tw apodidraskein se apo proswpou hsau tou adelfou sou (Gênesis 35, 1)

 • kai anastanteV anabwmen eiV baiqhl kai poihswmen ekei qusiasthrion tw qew tw epakousanti moi en hmera qliyewV oV hn met' emou kai dieswsen me en th odw h eporeuqhn (Gênesis 35, 3)

 • oi de eipan ugiainei o paiV sou o pathr hmwn eti zh kai eipen euloghtoV o anqrwpoV ekeinoV tw qew kai kuyanteV prosekunhsan autw (Gênesis 43, 28)

 • aparaV de israhl autoV kai panta ta autou hlqen epi to frear tou orkou kai equsen qusian tw qew tou patroV autou isaak (Gênesis 46, 1)

 • eipen de o qeoV mwusei legwn oti esomai meta sou kai touto soi to shmeion oti egw se exapostellw en tw exagagein se ton laon mou ex aiguptou kai latreusete tw qew en tw orei toutw (Êxodo 3, 12)


“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina