Encontrados 19 resultados para: aiguptioiV

 • kai epeinasen pasa h gh aiguptou ekekraxen de o laoV proV faraw peri artwn eipen de faraw pasi toiV aiguptioiV poreuesqe proV iwshf kai o ean eiph umin poihsate (Gênesis 41, 55)

 • kai o limoV hn epi proswpou pashV thV ghV anewxen de iwshf pantaV touV sitobolwnaV kai epwlei pasi toiV aiguptioiV (Gênesis 41, 56)

 • kai pareqhkan autw monw kai autoiV kaq' eautouV kai toiV aiguptioiV toiV sundeipnousin met' autou kaq' eautouV ou gar edunanto oi aiguptioi sunesqiein meta twn ebraiwn artouV bdelugma gar estin toiV aiguptioiV (Gênesis 43, 32)

 • ereite andreV kthnotrofoi esmen oi paideV sou ek paidoV ewV tou nun kai hmeiV kai oi patereV hmwn ina katoikhshte en gh gesem arabia bdelugma gar estin aiguptioiV paV poimhn probatwn (Gênesis 46, 34)

 • eipen de iwshf pasi toiV aiguptioiV idou kekthmai umaV kai thn ghn umwn shmeron tw faraw labete eautoiV sperma kai speirate thn ghn (Gênesis 47, 23)

 • kai eidon oi katoikoi thV ghV canaan to penqoV en alwni atad kai eipan penqoV mega touto estin toiV aiguptioiV dia touto ekalesen to onoma autou penqoV aiguptou o estin peran tou iordanou (Gênesis 50, 11)

 • opwV dihghshsqe eiV ta wta twn teknwn umwn kai toiV teknoiV twn teknwn umwn osa empepaica toiV aiguptioiV kai ta shmeia mou a epoihsa en autoiV kai gnwsesqe oti egw kurioV (Êxodo 10, 2)

 • ou touto hn to rhma o elalhsamen proV se en aiguptw legonteV pareV hmaV opwV douleuswmen toiV aiguptioiV kreisson gar hmaV douleuein toiV aiguptioiV h apoqanein en th erhmw tauth (Êxodo 14, 12)

 • eiden de israhl thn ceira thn megalhn a epoihsen kurioV toiV aiguptioiV efobhqh de o laoV ton kurion kai episteusan tw qew kai mwush tw qeraponti autou (Êxodo 14, 31)

 • kai eipen ean akoh akoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai ta aresta enantion autou poihshV kai enwtish taiV entolaiV autou kai fulaxhV panta ta dikaiwmata autou pasan noson hn ephgagon toiV aiguptioiV ouk epaxw epi se egw gar eimi kurioV o iwmenoV se (Êxodo 15, 26)

 • kai dihghsato mwushV tw gambrw panta osa epoihsen kurioV tw faraw kai toiV aiguptioiV eneken tou israhl kai panta ton mocqon ton genomenon autoiV en th odw kai oti exeilato autouV kurioV ek ceiroV faraw kai ek ceiroV twn aiguptiwn (Êxodo 18, 8)

 • autoi ewrakate osa pepoihka toiV aiguptioiV kai anelabon umaV wsei epi pterugwn aetwn kai proshgagomhn umaV proV emauton (Êxodo 19, 4)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina