Encontrados 27 resultados para: estwsan

 • kai eipen o qeoV genhqhtwsan fwsthreV en tw sterewmati tou ouranou eiV fausin thV ghV tou diacwrizein ana meson thV hmeraV kai ana meson thV nuktoV kai estwsan eiV shmeia kai eiV kairouV kai eiV hmeraV kai eiV eniautouV (Gênesis 1, 14)

 • kai estwsan eiV fausin en tw sterewmati tou ouranou wste fainein epi thV ghV kai egeneto outwV (Gênesis 1, 15)

 • deute apodwmeqa auton toiV ismahlitaiV toutoiV ai de ceireV hmwn mh estwsan ep' auton oti adelfoV hmwn kai sarx hmwn estin hkousan de oi adelfoi autou (Gênesis 37, 27)

 • kai estwsan etoimoi eiV thn hmeran thn trithn th gar hmera th trith katabhsetai kurioV epi to oroV to sina enantion pantoV tou laou (Êxodo 19, 11)

 • oi sfairwthreV kai oi kalamiskoi ex authV estwsan olh toreuth ex enoV crusiou kaqarou (Êxodo 25, 36)

 • kai estai ex isou katwqen kata to auto esontai isoi ek twn kefalidwn eiV sumblhsin mian outwV poihseiV amfoteraiV taiV dusin gwniaiV estwsan (Êxodo 26, 24)

 • kai eisaxeiV touV foreiV eiV touV daktuliouV kai estwsan oi foreiV kata ta pleura tou qusiasthriou en tw airein auto (Êxodo 27, 7)

 • kai o sticoV o tetartoV crusoliqoV kai bhrullion kai onucion perikekalummena crusiw sundedemena en crusiw estwsan kata sticon autwn (Êxodo 28, 20)

 • kai oi liqoi estwsan ek twn onomatwn twn uiwn israhl deka duo kata ta onomata autwn glufai sfragidwn ekastoV kata to onoma estwsan eiV deka duo fulaV (Êxodo 28, 21)

 • kai apo twn uiwn twn paroikwn twn ontwn en umin apo toutwn kthsesqe kai apo twn suggenwn autwn osoi an genwntai en th gh umwn estwsan umin eiV katascesin (Levítico 25, 45)

 • touto to rhma o sunetaxen kurioV taiV qugatrasin salpaad legwn ou areskei enantion autwn estwsan gunaikeV plhn ek tou dhmou tou patroV autwn estwsan gunaikeV (Números 36, 6)

 • kai estwsan oi ofqalmoi sou kai ta wta sou hnewgmena eiV thn dehsin tou doulou sou kai eiV thn dehsin tou laou sou israhl eisakouein autwn en pasin oiV an epikaleswntai se (I Reis 8, 52)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina