1. kai poihseiV qusiasthrion ek xulwn ashptwn pente phcewn to mhkoV kai pente phcewn to euroV tetragwnon estai to qusiasthrion kai triwn phcewn to uyoV autou

2. kai poihseiV ta kerata epi twn tessarwn gwniwn ex autou estai ta kerata kai kaluyeiV auta calkw

3. kai poihseiV stefanhn tw qusiasthriw kai ton kalupthra autou kai taV fialaV autou kai taV kreagraV autou kai to pureion autou kai panta ta skeuh autou poihseiV calka

4. kai poihseiV autw escaran ergw diktuwtw calkhn kai poihseiV th escara tessaraV daktuliouV calkouV epi ta tessara klith

5. kai upoqhseiV autouV upo thn escaran tou qusiasthriou katwqen estai de h escara ewV tou hmisouV tou qusiasthriou

6. kai poihseiV tw qusiasthriw foreiV ek xulwn ashptwn kai pericalkwseiV autouV calkw

7. kai eisaxeiV touV foreiV eiV touV daktuliouV kai estwsan oi foreiV kata ta pleura tou qusiasthriou en tw airein auto

8. koilon sanidwton poihseiV auto kata to paradeicqen soi en tw orei outwV poihseiV auto

9. kai poihseiV aulhn th skhnh eiV to klitoV to proV liba istia thV aulhV ek bussou keklwsmenhV mhkoV ekaton phcwn tw eni klitei

10. kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseiV autwn eikosi calkai kai oi krikoi autwn kai ai yalideV autwn argurai

11. outwV tw klitei tw proV aphliwthn istia ekaton phcwn mhkoV kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseiV autwn eikosi calkai kai oi krikoi kai ai yalideV twn stulwn kai ai baseiV autwn perihrgurwmenai argurw

12. to de euroV thV aulhV to kata qalassan istia penthkonta phcwn stuloi autwn deka kai ai baseiV autwn deka

13. kai euroV thV aulhV to proV noton istia penthkonta phcewn stuloi autwn deka kai ai baseiV autwn deka

14. kai pentekaideka phcewn to uyoV twn istiwn tw klitei tw eni stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV

15. kai to klitoV to deuteron deka pente phcwn twn istiwn to uyoV stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV

16. kai th pulh thV aulhV kalumma eikosi phcwn to uyoV ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhV th poikilia tou rafideutou stuloi autwn tessareV kai ai baseiV autwn tessareV

17. panteV oi stuloi thV aulhV kuklw kathrgurwmenoi arguriw kai ai kefalideV autwn argurai kai ai baseiV autwn calkai

18. to de mhkoV thV aulhV ekaton ef' ekaton kai euroV penthkonta epi penthkonta kai uyoV pente phcwn ek bussou keklwsmenhV kai ai baseiV autwn calkai

19. kai pasa h kataskeuh kai panta ta ergaleia kai oi passaloi thV aulhV calkoi

20. kai su suntaxon toiV uioiV israhl kai labetwsan soi elaion ex elaiwn atrugon kaqaron kekommenon eiV fwV kausai ina kahtai lucnoV dia pantoV

21. en th skhnh tou marturiou exwqen tou katapetasmatoV tou epi thV diaqhkhV kausei auto aarwn kai oi uioi autou af' esperaV ewV prwi enantion kuriou nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn para twn uiwn israhl

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina