Encontrados 25 resultados para: exhnegken

 • kai exhnegken h gh botanhn cortou speiron sperma kata genoV kai kaq' omoiothta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autw kata genoV epi thV ghV kai eiden o qeoV oti kalon (Gênesis 1, 12)

 • kai melcisedek basileuV salhm exhnegken artouV kai oinon hn de iereuV tou qeou tou uyistou (Gênesis 14, 18)

 • eipen de autw kurioV palin eisenegke thn ceira sou eiV ton kolpon sou kai eishnegken thn ceira autou eiV ton kolpon autou kai exhnegken thn ceira autou ek tou kolpou autou kai egenhqh h ceir autou wsei ciwn (Êxodo 4, 6)

 • kai eipen palin eisenegke thn ceira sou eiV ton kolpon sou kai eishnegken thn ceira eiV ton kolpon autou kai exhnegken authn ek tou kolpou autou kai palin apekatesth eiV thn croan thV sarkoV autou (Êxodo 4, 7)

 • kai egeneto th epaurion kai eishlqen mwushV kai aarwn eiV thn skhnhn tou marturiou kai idou eblasthsen h rabdoV aarwn eiV oikon leui kai exhnegken blaston kai exhnqhsen anqh kai eblasthsen karua (Números 17, 23)

 • kai exhnegken mwushV pasaV taV rabdouV apo proswpou kuriou proV pantaV uiouV israhl kai eidon kai elabon ekastoV thn rabdon autou (Números 17, 24)

 • kai zhmiwsousin auton ekaton siklouV kai dwsousin tw patri thV neanidoV oti exhnegken onoma ponhron epi parqenon israhlitin kai autou estai gunh ou dunhsetai exaposteilai authn ton apanta cronon (Deuteronômio 22, 19)

 • kai gedewn eishlqen kai epoihsen erifon aigwn kai oifi aleurou azuma kai ta krea epeqhken epi to kanoun kai ton zwmon eneceen eiV cutran kai exhnegken proV auton upo thn drun kai prosekunhsen (Juízes 6, 19)

 • kai elaben ton stefanon melcol tou basilewV autwn apo thV kefalhV autou kai o staqmoV autou talanton crusiou kai liqou timiou kai hn epi thV kefalhV dauid kai skula thV polewV exhnegken polla sfodra (II Samuel 12, 30)

 • kai eipen iou tw epi tou oikou mesqaal exagage endumata pasi toiV douloiV tou baal kai exhnegken autoiV o stolisthV (II Reis 10, 22)

 • kai exhnegken manahm to argurion epi ton israhl epi pan dunaton iscui dounai tw basilei twn assuriwn penthkonta siklouV tw andri tw eni kai apestreyen basileuV assuriwn kai ouk esth ekei en th gh (II Reis 15, 20)

 • kai exhnegken to alsoV ex oikou kuriou exwqen ierousalhm eiV ton ceimarroun kedrwn kai katekausen auton en tw ceimarrw kedrwn kai eleptunen eiV coun kai erriyen ton coun autou eiV ton tafon twn uiwn tou laou (II Reis 23, 6)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina