1. kai tw acaab ebdomhkonta uioi en samareia kai egrayen iou biblion kai apesteilen en samareia proV touV arcontaV samareiaV kai proV touV presbuterouV kai proV touV tiqhnouV uiwn acaab legwn

2. kai nun wV ean elqh to biblion touto proV umaV meq' umwn oi uioi tou kuriou umwn kai meq' umwn to arma kai oi ippoi kai poleiV ocurai kai ta opla

3. kai oyesqe ton agaqon kai ton euqh en toiV uioiV tou kuriou umwn kai katasthsete auton epi ton qronon tou patroV autou kai polemeite uper tou oikou tou kuriou umwn

4. kai efobhqhsan sfodra kai eipon idou oi duo basileiV ouk esthsan kata proswpon autou kai pwV sthsomeqa hmeiV

5. kai apesteilan oi epi tou oikou kai oi epi thV polewV kai oi presbuteroi kai oi tiqhnoi proV iou legonteV paideV sou hmeiV kai osa ean eiphV proV hmaV poihsomen ou basileusomen andra to agaqon en ofqalmoiV sou poihsomen

6. kai egrayen proV autouV biblion deuteron legwn ei emoi umeiV kai thV fwnhV mou umeiV eisakouete labete thn kefalhn andrwn twn uiwn tou kuriou umwn kai enegkate proV me wV h wra aurion eiV iezrael kai oi uioi tou basilewV hsan ebdomhkonta andreV outoi adroi thV polewV exetrefon autouV

7. kai egeneto wV hlqen to biblion proV autouV kai elabon touV uiouV tou basilewV kai esfaxan autouV ebdomhkonta andraV kai eqhkan taV kefalaV autwn en kartalloiV kai apesteilan autaV proV auton eiV iezrael

8. kai hlqen o aggeloV kai aphggeilen legwn hnegkan taV kefalaV twn uiwn tou basilewV kai eipen qete autaV bounouV duo para thn quran thV pulhV eiV prwi

9. kai egeneto prwi kai exhlqen kai esth en tw pulwni thV polewV kai eipen proV panta ton laon dikaioi umeiV idou egw eimi sunestrafhn epi ton kurion mou kai apekteina auton kai tiV epataxen pantaV toutouV

10. idete affw oti ou peseitai apo tou rhmatoV kuriou eiV thn ghn ou elalhsen kurioV epi ton oikon acaab kai kurioV epoihsen osa elalhsen en ceiri doulou autou hliou

11. kai epataxen iou pantaV touV kataleifqentaV en tw oikw acaab en iezrael kai pantaV touV adrouV autou kai touV gnwstouV autou kai touV iereiV autou wste mh katalipein autou kataleimma

12. kai anesth kai eporeuqh eiV samareian autoV en baiqakad twn poimenwn en th odw

13. kai iou euren touV adelfouV ocoziou basilewV iouda kai eipen tineV umeiV kai eipon oi adelfoi ocoziou hmeiV kai katebhmen eiV eirhnhn twn uiwn tou basilewV kai twn uiwn thV dunasteuoushV

14. kai eipen sullabete autouV zwntaV kai sunelabon autouV zwntaV kai esfaxan autouV eiV baiqakad tessarakonta kai duo andraV ou katelipen andra ex autwn

15. kai eporeuqh ekeiqen kai euren ton iwnadab uion rhcab en th odw eiV apanthn autou kai euloghsen auton kai eipen proV auton iou ei estin kardia sou meta kardiaV mou euqeia kaqwV h kardia mou meta thV kardiaV sou kai eipen iwnadab estin kai eipen iou kai ei estin doV thn ceira sou kai edwken thn ceira autou kai anebibasen auton proV auton epi to arma

16. kai eipen proV auton deuro met' emou kai ide en tw zhlwsai me tw kuriw sabawq kai epekaqisen auton en tw armati autou

17. kai eishlqen eiV samareian kai epataxen pantaV touV kataleifqentaV tou acaab en samareia ewV tou afanisai auton kata to rhma kuriou o elalhsen proV hliou

18. kai sunhqroisen iou panta ton laon kai eipen proV autouV acaab edouleusen tw baal oliga kai ge iou douleusei autw polla

19. kai nun panteV oi profhtai tou baal pantaV touV doulouV autou kai touV iereiV autou kalesate proV me anhr mh episkephtw oti qusia megalh moi tw baal paV oV ean episkeph ou zhsetai kai iou epoihsen en pternismw ina apolesh touV doulouV tou baal

20. kai eipen iou agiasate iereian tw baal kai ekhruxan

21. kai apesteilen iou en panti israhl legwn kai nun panteV oi douloi tou baal kai panteV oi iereiV autou kai panteV oi profhtai autou mhdeiV apoleipesqw oti qusian megalhn poiw oV an apoleifqh ou zhsetai kai hlqon panteV oi douloi tou baal kai panteV oi iereiV autou kai panteV oi profhtai autou ou kateleifqh anhr oV ou paregeneto kai eishlqon eiV ton oikon tou baal kai eplhsqh o oikoV tou baal stoma eiV stoma

22. kai eipen iou tw epi tou oikou mesqaal exagage endumata pasi toiV douloiV tou baal kai exhnegken autoiV o stolisthV

23. kai eishlqen iou kai iwnadab uioV rhcab eiV oikon tou baal kai eipen toiV douloiV tou baal ereunhsate kai idete ei estin meq' umwn twn doulwn kuriou oti all' h oi douloi tou baal monwtatoi

24. kai eishlqen tou poihsai ta qumata kai ta olokautwmata kai iou etaxen eautw exw ogdohkonta andraV kai eipen anhr oV ean diaswqh apo twn andrwn wn egw anagw epi ceiraV umwn h yuch autou anti thV yuchV autou

25. kai egeneto wV sunetelesen poiwn thn olokautwsin kai eipen iou toiV paratrecousin kai toiV tristataiV eiselqonteV pataxate autouV anhr mh exelqatw ex autwn kai epataxan autouV en stomati romfaiaV kai erriyan oi paratreconteV kai oi tristatai kai eporeuqhsan ewV polewV oikou tou baal

26. kai exhnegkan thn sthlhn tou baal kai eneprhsan authn

27. kai katespasan taV sthlaV tou baal kai kaqeilon ton oikon tou baal kai etaxan auton eiV lutrwnaV ewV thV hmeraV tauthV

28. kai hfanisen iou ton baal ex israhl

29. plhn amartiwn ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl ouk apesth iou apo opisqen autwn ai damaleiV ai crusai en baiqhl kai en dan

30. kai eipen kurioV proV iou anq' wn osa hgaqunaV poihsai to euqeV en ofqalmoiV mou kai panta osa en th kardia mou epoihsaV tw oikw acaab uioi tetartoi kaqhsontai soi epi qronou israhl

31. kai iou ouk efulaxen poreuesqai en nomw kuriou qeou israhl en olh kardia autou ouk apesth epanwqen amartiwn ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl

32. en taiV hmeraiV ekeinaiV hrxato kurioV sugkoptein en tw israhl kai epataxen autouV azahl en panti oriw israhl

33. apo tou iordanou kat' anatolaV hliou pasan thn ghn galaad tou gaddi kai tou roubhn kai tou manassh apo arohr h estin epi tou ceilouV ceimarrou arnwn kai thn galaad kai thn basan

34. kai ta loipa twn logwn iou kai panta osa epoihsen kai pasa h dunasteia autou kai taV sunayeiV aV sunhyen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl

35. kai ekoimhqh iou meta twn paterwn autou kai eqayan auton en samareia kai ebasileusen iwacaV uioV autou ant' autou

36. kai ai hmerai aV ebasileusen iou epi israhl eikosi oktw eth en samareia

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina