Encontrados 248 resultados para: faraw

 • egw de oida oti ou prohsetai umaV faraw basileuV aiguptou poreuqhnai ean mh meta ceiroV krataiaV (Êxodo 3, 19)

 • eipen de kurioV proV mwushn poreuomenou sou kai apostrefontoV eiV aigupton ora panta ta terata a edwka en taiV cersin sou poihseiV auta enantion faraw egw de sklhrunw thn kardian autou kai ou mh exaposteilh ton laon (Êxodo 4, 21)

 • su de ereiV tw faraw tade legei kurioV uioV prwtotokoV mou israhl (Êxodo 4, 22)

 • kai meta tauta eishlqen mwushV kai aarwn proV faraw kai eipan autw tade legei kurioV o qeoV israhl exaposteilon ton laon mou ina moi eortaswsin en th erhmw (Êxodo 5, 1)

 • kai eipen faraw tiV estin ou eisakousomai thV fwnhV autou wste exaposteilai touV uiouV israhl ouk oida ton kurion kai ton israhl ouk exapostellw (Êxodo 5, 2)

 • kai eipen faraw idou nun poluplhqei o laoV mh oun katapauswmen autouV apo twn ergwn (Êxodo 5, 5)

 • sunetaxen de faraw toiV ergodiwktaiV tou laou kai toiV grammateusin legwn (Êxodo 5, 6)

 • katespeudon de autouV oi ergodiwktai kai oi grammateiV kai elegon proV ton laon legonteV tade legei faraw ouketi didwmi umin acura (Êxodo 5, 10)

 • kai emastigwqhsan oi grammateiV tou genouV twn uiwn israhl oi katastaqenteV ep' autouV upo twn epistatwn tou faraw legonteV dia ti ou sunetelesate taV suntaxeiV umwn thV plinqeiaV kaqaper ecqeV kai trithn hmeran kai to thV shmeron (Êxodo 5, 14)

 • eiselqonteV de oi grammateiV twn uiwn israhl katebohsan proV faraw legonteV ina ti outwV poieiV toiV soiV oiketaiV (Êxodo 5, 15)

 • sunhnthsan de mwush kai aarwn ercomenoiV eiV sunanthsin autoiV ekporeuomenwn autwn apo faraw (Êxodo 5, 20)

 • kai eipan autoiV idoi o qeoV umaV kai krinai oti ebdeluxate thn osmhn hmwn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou dounai romfaian eiV taV ceiraV autou apokteinai hmaV (Êxodo 5, 21)


“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina