1. kai meta tauta eishlqen mwushV kai aarwn proV faraw kai eipan autw tade legei kurioV o qeoV israhl exaposteilon ton laon mou ina moi eortaswsin en th erhmw

2. kai eipen faraw tiV estin ou eisakousomai thV fwnhV autou wste exaposteilai touV uiouV israhl ouk oida ton kurion kai ton israhl ouk exapostellw

3. kai legousin autw o qeoV twn ebraiwn proskeklhtai hmaV poreusomeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon opwV quswmen tw qew hmwn mhpote sunanthsh hmin qanatoV h fonoV

4. kai eipen autoiV o basileuV aiguptou ina ti mwush kai aarwn diastrefete ton laon mou apo twn ergwn apelqate ekastoV umwn proV ta erga autou

5. kai eipen faraw idou nun poluplhqei o laoV mh oun katapauswmen autouV apo twn ergwn

6. sunetaxen de faraw toiV ergodiwktaiV tou laou kai toiV grammateusin legwn

7. ouketi prosteqhsetai didonai acuron tw law eiV thn plinqourgian kaqaper ecqeV kai trithn hmeran autoi poreuesqwsan kai sunagagetwsan eautoiV acura

8. kai thn suntaxin thV plinqeiaV hV autoi poiousin kaq' ekasthn hmeran epibaleiV autoiV ouk afeleiV ouden scolazousin gar dia touto kekragasin legonteV poreuqwmen kai quswmen tw qew hmwn

9. barunesqw ta erga twn anqrwpwn toutwn kai merimnatwsan tauta kai mh merimnatwsan en logoiV kenoiV

10. katespeudon de autouV oi ergodiwktai kai oi grammateiV kai elegon proV ton laon legonteV tade legei faraw ouketi didwmi umin acura

11. autoi umeiV poreuomenoi sullegete eautoiV acura oqen ean eurhte ou gar afaireitai apo thV suntaxewV umwn ouqen

12. kai diesparh o laoV en olh aiguptw sunagagein kalamhn eiV acura

13. oi de ergodiwktai katespeudon autouV legonteV sunteleite ta erga ta kaqhkonta kaq' hmeran kaqaper kai ote to acuron edidoto umin

14. kai emastigwqhsan oi grammateiV tou genouV twn uiwn israhl oi katastaqenteV ep' autouV upo twn epistatwn tou faraw legonteV dia ti ou sunetelesate taV suntaxeiV umwn thV plinqeiaV kaqaper ecqeV kai trithn hmeran kai to thV shmeron

15. eiselqonteV de oi grammateiV twn uiwn israhl katebohsan proV faraw legonteV ina ti outwV poieiV toiV soiV oiketaiV

16. acuron ou didotai toiV oiketaiV sou kai thn plinqon hmin legousin poiein kai idou oi paideV sou memastigwntai adikhseiV oun ton laon sou

17. kai eipen autoiV scolazete scolastai este dia touto legete poreuqwmen quswmen tw qew hmwn

18. nun oun poreuqenteV ergazesqe to gar acuron ou doqhsetai umin kai thn suntaxin thV plinqeiaV apodwsete

19. ewrwn de oi grammateiV twn uiwn israhl eautouV en kakoiV legonteV ouk apoleiyete thV plinqeiaV to kaqhkon th hmera

20. sunhnthsan de mwush kai aarwn ercomenoiV eiV sunanthsin autoiV ekporeuomenwn autwn apo faraw

21. kai eipan autoiV idoi o qeoV umaV kai krinai oti ebdeluxate thn osmhn hmwn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou dounai romfaian eiV taV ceiraV autou apokteinai hmaV

22. epestreyen de mwushV proV kurion kai eipen kurie dia ti ekakwsaV ton laon touton kai ina ti apestalkaV me

23. kai af' ou peporeumai proV faraw lalhsai epi tw sw onomati ekakwsen ton laon touton kai ouk errusw ton laon sou

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina