Encontrados 187 resultados para: ouranon

 • en arch epoihsen o qeoV ton ouranon kai thn ghn (Gênesis 1, 1)

 • kai ekalesen o qeoV to sterewma ouranon kai eiden o qeoV oti kalon kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera deutera (Gênesis 1, 8)

 • auth h bibloV genesewV ouranou kai ghV ote egeneto h hmera epoihsen o qeoV ton ouranon kai thn ghn (Gênesis 2, 4)

 • kai huloghsen ton abram kai eipen euloghmenoV abram tw qew tw uyistw oV ektisen ton ouranon kai thn ghn (Gênesis 14, 19)

 • eipen de abram proV basilea sodomwn ektenw thn ceira mou proV ton qeon ton uyiston oV ektisen ton ouranon kai thn ghn (Gênesis 14, 22)

 • exhgagen de auton exw kai eipen autw anableyon dh eiV ton ouranon kai ariqmhson touV asteraV ei dunhsh exariqmhsai autouV kai eipen outwV estai to sperma sou (Gênesis 15, 5)

 • kai enupniasqh kai idou klimax esthrigmenh en th gh hV h kefalh afikneito eiV ton ouranon kai oi aggeloi tou qeou anebainon kai katebainon ep' authV (Gênesis 28, 12)

 • eipen de kurioV proV mwushn kai aarwn legwn labete umeiV plhreiV taV ceiraV aiqalhV kaminaiaV kai pasatw mwushV eiV ton ouranon enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou (Êxodo 9, 8)

 • kai elaben thn aiqalhn thV kaminaiaV enantion faraw kai epasen authn mwushV eiV ton ouranon kai egeneto elkh fluktideV anazeousai en toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin (Êxodo 9, 10)

 • eipen de kurioV proV mwushn ekteinon thn ceira sou eiV ton ouranon kai estai calaza epi pasan ghn aiguptou epi te touV anqrwpouV kai ta kthnh kai epi pasan botanhn thn epi thV ghV (Êxodo 9, 22)

 • exeteinen de mwushV thn ceira eiV ton ouranon kai kurioV edwken fwnaV kai calazan kai dietrecen to pur epi thV ghV kai ebrexen kurioV calazan epi pasan ghn aiguptou (Êxodo 9, 23)

 • kai ephren mwushV thn rabdon eiV ton ouranon kai kurioV ephgagen anemon noton epi thn ghn olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta to prwi egenhqh kai o anemoV o notoV anelaben thn akrida (Êxodo 10, 13)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina