Encontrados 36 resultados para: prosetaxen

 • kai katwkisen iwshf ton patera kai touV adelfouV autou kai edwken autoiV katascesin en gh aiguptou en th beltisth gh en gh ramessh kaqa prosetaxen faraw (Gênesis 47, 11)

 • kai prosetaxen iwshf toiV paisin autou toiV entafiastaiV entafiasai ton patera autou kai enetafiasan oi entafiastai ton israhl (Gênesis 50, 2)

 • kai prosetaxen mwushV kai ekhruxen en th parembolh legwn anhr kai gunh mhketi ergazesqwsan eiV taV aparcaV tou agiou kai ekwluqh o laoV eti prosferein (Êxodo 36, 6)

 • kai labonteV oi duo uioi aarwn nadab kai abioud ekastoV to pureion autou epeqhkan ep' auto pur kai epebalon ep' auto qumiama kai proshnegkan enanti kuriou pur allotrion o ou prosetaxen kurioV autoiV (Levítico 10, 1)

 • kai elqonteV latreuswsin qeoiV eteroiV kai proskunhswsin autoiV tw hliw h th selhnh h panti twn ek tou kosmou tou ouranou a ou prosetaxen (Deuteronômio 17, 3)

 • kai prosetaxen mwushV kai h gerousia israhl legwn fulassesqe pasaV taV entolaV tautaV osaV egw entellomai umin shmeron (Deuteronômio 27, 1)

 • kai wV prosetaxen ton logon epleonasan oi uioi israhl aparchn sitou kai oinou kai elaiou kai melitoV kai pan genhma agrou kai epidekata panta eiV plhqoV hnegkan (II Crônicas 31, 5)

 • kai iihl kai ozaziaV kai naeq kai asahl kai ierimwq kai iwzabaq kai elihl kai samacia kai maaq kai banaiaV kai oi uioi autou kaqestamenoi dia cwneniou kai semei tou adelfou autou kaqwV prosetaxen o basileuV ezekiaV kai azariaV o hgoumenoV oikou kuriou (II Crônicas 31, 13)

 • hmeiV gar monoi oikodomhsomen tw kuriw tou israhl akolouqwV oiV prosetaxen hmin kuroV o basileuV perswn (Esdras 5, 68)

 • tote o basileuV dareioV prosetaxen episkeyasqai en toiV basilikoiV bibliofulakioiV toiV keimenoiV en babulwni kai eureqh en ekbatanoiV th barei th en mhdia cwra tomoV eiV en w upemnhmatisto tade (Esdras 6, 22)

 • etouV prwtou basileuontoV kurou basileuV kuroV prosetaxen ton oikon tou kuriou ton en ierousalhm oikodomhsai opou epiquousin dia puroV endelecouV (Esdras 6, 23)

 • prosetaxen de epimelhqhnai sisinnh eparcw suriaV kai foinikhV kai saqrabouzanh kai toiV sunetairoiV kai toiV apotetagmenoiV en suria kai foinikh hgemosin apecesqai tou topou easai de ton paida tou kuriou zorobabel eparcon de thV ioudaiaV kai touV presbuterouV twn ioudaiwn ton oikon tou kuriou ekeinon oikodomein epi tou topou (Esdras 6, 26)


“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina