Gefunden 340 Ergebnisse für: Danas

 • Evo me tjeraš danas s plodnoga tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti vjeèni lutalac na zemlji - tko me god naðe, može me ubiti." (Knjiga Postanka 4, 14)

 • I vojske se sliju u dolinu Sidim, gdje je danas Slano more. (Knjiga Postanka 14, 3)

 • A Abimelek reèe: "Ne znam tko je to uèinio; ni ti me nisi o tome obavijestio, niti sam ja o tome èuo, osim danas." (Knjiga Postanka 21, 26)

 • Onome mjestu Abraham dade ime "Jahve proviða". Zato se danas veli: "Na brdu Jahvina proviðanja." (Knjiga Postanka 22, 14)

 • A onda Abraham sahrani svoju ženu Saru u spilji na poljani Makpeli nasuprot Mamri - danas Hebronu - u zemlji kanaanskoj. (Knjiga Postanka 23, 19)

 • Onda reèe: "Oh, Jahve, Bože moga gospodara Abrahama, molim te, iziði mi danas u susret i mome gospodaru Abrahamu milost iskaži! (Knjiga Postanka 24, 12)

 • Danas doðoh na studenac i rekoh: 'Jahve, Bože moga gospodara Abrahama, ako si voljan da uspješno završim putovanje što sam ga poduzeo, (Knjiga Postanka 24, 42)

 • On ga prozva Šiba. Zato je ime onom gradu do danas - Beer Šeba. (Knjiga Postanka 26, 33)

 • Daj da proðem danas kroz tvoje stado i od njega izluèim svaku garavu ovcu i svaku šarenu ili napruganu kozu! Neka to bude moja plaæa! (Knjiga Postanka 30, 32)

 • Nato Laban odgovori Jakovu: "Kæeri su moje kæeri; djeca su moja djeca; stada su moja stada, sve što gledaš moje je. Ali što danas mogu uèiniti ovim svojim kæerima ili djeci koju su rodile? (Knjiga Postanka 31, 43)

 • Onda Laban izjavi: "Neka ova gomila danas bude svjedok izmeðu mene i tebe!" Stoga je nazvana Gal-ed, (Knjiga Postanka 31, 48)

 • A na njezinu grobu Jakov podigne spomenik - onaj što je na Rahelinu grobu do danas. (Knjiga Postanka 35, 20)


“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina