Gefunden 1789 Ergebnisse für: Autoiv

 • kai egeneto hnika hrxanto oi anqrwpoi polloi ginesqai epi thV ghV kai qugatereV egenhqhsan autoiV (Gênesis 6, 1)

 • kai huloghsen o qeoV ton nwe kai touV uiouV autou kai eipen autoiV auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai katakurieusate authV (Gênesis 9, 1)

 • autai de ai geneseiV twn uiwn nwe shm cam iafeq kai egenhqhsan autoiV uioi meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 1)

 • kai eipen anqrwpoV tw plhsion deute plinqeuswmen plinqouV kai opthswmen autaV puri kai egeneto autoiV h plinqoV eiV liqon kai asfaltoV hn autoiV o phloV (Gênesis 11, 3)

 • en de tw tessareskaidekatw etei hlqen codollogomor kai oi basileiV oi met' autou kai katekoyan touV gigantaV touV en astarwq karnain kai eqnh iscura ama autoiV kai touV ommaiouV touV en sauh th polei (Gênesis 14, 5)

 • exhlqen de basileuV sodomwn kai basileuV gomorraV kai basileuV adama kai basileuV sebwim kai basileuV balak auth estin shgwr kai paretaxanto autoiV eiV polemon en th koiladi th alukh (Gênesis 14, 8)

 • katebh de ornea epi ta swmata ta dicotomhmata autwn kai sunekaqisen autoiV abram (Gênesis 15, 11)

 • kai dwsw soi kai tw spermati sou meta se thn ghn hn paroikeiV pasan thn ghn canaan eiV katascesin aiwnion kai esomai autoiV qeoV (Gênesis 17, 8)

 • anableyaV de toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou treiV andreV eisthkeisan epanw autou kai idwn prosedramen eiV sunanthsin autoiV apo thV quraV thV skhnhV autou kai prosekunhsen epi thn ghn (Gênesis 18, 2)

 • elaben de bouturon kai gala kai to moscarion o epoihsen kai pareqhken autoiV kai efagosan autoV de pareisthkei autoiV upo to dendron (Gênesis 18, 8)

 • hlqon de oi duo aggeloi eiV sodoma esperaV lwt de ekaqhto para thn pulhn sodomwn idwn de lwt exanesth eiV sunanthsin autoiV kai prosekunhsen tw proswpw epi thn ghn (Gênesis 19, 1)

 • kai katebiazeto autouV kai exeklinan proV auton kai eishlqon eiV thn oikian autou kai epoihsen autoiV poton kai azumouV epeyen autoiV kai efagon (Gênesis 19, 3)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina