Gefunden 7020 Ergebnisse für: Autou

 • kai ta eisporeuomena arsen kai qhlu apo pashV sarkoV eishlqen kaqa eneteilato o qeoV tw nwe kai ekleisen kurioV o qeoV exwqen autou thn kibwton (Gênesis 7, 16)

 • kai exhleiyen pan to anasthma o hn epi proswpou pashV thV ghV apo anqrwpou ewV kthnouV kai erpetwn kai twn peteinwn tou ouranou kai exhleifqhsan apo thV ghV kai kateleifqh monoV nwe kai oi met' autou en th kibwtw (Gênesis 7, 23)

 • kai emnhsqh o qeoV tou nwe kai pantwn twn qhriwn kai pantwn twn kthnwn kai pantwn twn peteinwn kai pantwn twn erpetwn osa hn met' autou en th kibwtw kai ephgagen o qeoV pneuma epi thn ghn kai ekopasen to udwr (Gênesis 8, 1)

 • kai apesteilen thn peristeran opisw autou idein ei kekopaken to udwr apo proswpou thV ghV (Gênesis 8, 8)

 • kai ouc eurousa h peristera anapausin toiV posin authV upestreyen proV auton eiV thn kibwton oti udwr hn epi panti proswpw pashV thV ghV kai ekteinaV thn ceira autou elaben authn kai eishgagen authn proV eauton eiV thn kibwton (Gênesis 8, 9)

 • kai exhlqen nwe kai h gunh autou kai oi uioi autou kai ai gunaikeV twn uiwn autou met' autou (Gênesis 8, 18)

 • kai huloghsen o qeoV ton nwe kai touV uiouV autou kai eipen autoiV auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai katakurieusate authV (Gênesis 9, 1)

 • o ekcewn aima anqrwpou anti tou aimatoV autou ekcuqhsetai oti en eikoni qeou epoihsa ton anqrwpon (Gênesis 9, 6)

 • kai eipen o qeoV tw nwe kai toiV uioiV autou met' autou legwn (Gênesis 9, 8)

 • kai epien ek tou oinou kai emequsqh kai egumnwqh en tw oikw autou (Gênesis 9, 21)

 • kai eiden cam o pathr canaan thn gumnwsin tou patroV autou kai exelqwn anhggeilen toiV dusin adelfoiV autou exw (Gênesis 9, 22)

 • exenhyen de nwe apo tou oinou kai egnw osa epoihsen autw o uioV autou o newteroV (Gênesis 9, 24)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina