1. kai eipen kurioV o qeoV proV nwe eiselqe su kai paV o oikoV sou eiV thn kibwton oti se eidon dikaion enantion mou en th genea tauth

2. apo de twn kthnwn twn kaqarwn eisagage proV se epta epta arsen kai qhlu apo de twn kthnwn twn mh kaqarwn duo duo arsen kai qhlu

3. kai apo twn peteinwn tou ouranou twn kaqarwn epta epta arsen kai qhlu kai apo twn peteinwn twn mh kaqarwn duo duo arsen kai qhlu diaqreyai sperma epi pasan thn ghn

4. eti gar hmerwn epta egw epagw ueton epi thn ghn tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV kai exaleiyw pasan thn exanastasin hn epoihsa apo proswpou thV ghV

5. kai epoihsen nwe panta osa eneteilato autw kurioV o qeoV

6. nwe de hn etwn exakosiwn kai o kataklusmoV egeneto udatoV epi thV ghV

7. eishlqen de nwe kai oi uioi autou kai h gunh autou kai ai gunaikeV twn uiwn autou met' autou eiV thn kibwton dia to udwr tou kataklusmou

8. kai apo twn peteinwn kai apo twn kthnwn twn kaqarwn kai apo twn kthnwn twn mh kaqarwn kai apo pantwn twn erpetwn twn epi thV ghV

9. duo duo eishlqon proV nwe eiV thn kibwton arsen kai qhlu kaqa eneteilato autw o qeoV

10. kai egeneto meta taV epta hmeraV kai to udwr tou kataklusmou egeneto epi thV ghV

11. en tw exakosiostw etei en th zwh tou nwe tou deuterou mhnoV ebdomh kai eikadi tou mhnoV th hmera tauth erraghsan pasai ai phgai thV abussou kai oi katarraktai tou ouranou hnewcqhsan

12. kai egeneto o uetoV epi thV ghV tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV

13. en th hmera tauth eishlqen nwe shm cam iafeq uioi nwe kai h gunh nwe kai ai treiV gunaikeV twn uiwn autou met' autou eiV thn kibwton

14. kai panta ta qhria kata genoV kai panta ta kthnh kata genoV kai pan erpeton kinoumenon epi thV ghV kata genoV kai pan peteinon kata genoV

15. eishlqon proV nwe eiV thn kibwton duo duo apo pashV sarkoV en w estin pneuma zwhV

16. kai ta eisporeuomena arsen kai qhlu apo pashV sarkoV eishlqen kaqa eneteilato o qeoV tw nwe kai ekleisen kurioV o qeoV exwqen autou thn kibwton

17. kai egeneto o kataklusmoV tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV epi thV ghV kai eplhqunqh to udwr kai ephren thn kibwton kai uywqh apo thV ghV

18. kai epekratei to udwr kai eplhquneto sfodra epi thV ghV kai epefereto h kibwtoV epanw tou udatoV

19. to de udwr epekratei sfodra sfodrwV epi thV ghV kai epekaluyen panta ta orh ta uyhla a hn upokatw tou ouranou

20. deka pente phceiV epanw uywqh to udwr kai epekaluyen panta ta orh ta uyhla

21. kai apeqanen pasa sarx kinoumenh epi thV ghV twn peteinwn kai twn kthnwn kai twn qhriwn kai pan erpeton kinoumenon epi thV ghV kai paV anqrwpoV

22. kai panta osa ecei pnohn zwhV kai paV oV hn epi thV xhraV apeqanen

23. kai exhleiyen pan to anasthma o hn epi proswpou pashV thV ghV apo anqrwpou ewV kthnouV kai erpetwn kai twn peteinwn tou ouranou kai exhleifqhsan apo thV ghV kai kateleifqh monoV nwe kai oi met' autou en th kibwtw

24. kai uywqh to udwr epi thV ghV hmeraV ekaton penthkonta

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina