Gefunden 654 Ergebnisse für: Ihsouv

 • kai epoihsen ihsouV kaqaper eipen autw mwushV kai exelqwn paretaxato tw amalhk kai mwushV kai aarwn kai wr anebhsan epi thn korufhn tou bounou (Êxodo 17, 10)

 • kai etreyato ihsouV ton amalhk kai panta ton laon autou en fonw macairaV (Êxodo 17, 13)

 • kai anastaV mwushV kai ihsouV o paresthkwV autw anebhsan eiV to oroV tou qeou (Êxodo 24, 13)

 • kai anebh mwushV kai ihsouV eiV to oroV kai ekaluyen h nefelh to oroV (Êxodo 24, 15)

 • kai akousaV ihsouV thn fwnhn tou laou krazontwn legei proV mwushn fwnh polemou en th parembolh (Êxodo 32, 17)

 • kai elalhsen kurioV proV mwushn enwpioV enwpiw wV ei tiV lalhsei proV ton eautou filon kai apelueto eiV thn parembolhn o de qerapwn ihsouV uioV nauh neoV ouk exeporeueto ek thV skhnhV (Êxodo 33, 11)

 • kai apokriqeiV ihsouV o tou nauh o paresthkwV mwush o ekelektoV eipen kurie mwush kwluson autouV (Números 11, 28)

 • ihsouV de o tou nauh kai caleb o tou iefonnh twn kataskeyamenwn thn ghn dierrhxan ta imatia autwn (Números 14, 6)

 • ei umeiV eiseleusesqe eiV thn ghn ef' hn exeteina thn ceira mou kataskhnwsai umaV ep' authV all' h caleb uioV iefonnh kai ihsouV o tou nauh (Números 14, 30)

 • kai ihsouV uioV nauh kai caleb uioV iefonnh ezhsan apo twn anqrwpwn ekeinwn twn peporeumenwn kataskeyasqai thn ghn (Números 14, 38)

 • oti eipen kurioV autoiV qanatw apoqanountai en th erhmw kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV plhn caleb uioV iefonnh kai ihsouV o tou nauh (Números 26, 65)

 • plhn caleb uioV iefonnh o diakecwrismenoV kai ihsouV o tou nauh oti sunephkolouqhsen opisw kuriou (Números 32, 12)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina