Gefunden 9504 Ergebnisse für: Twn

 • kai oi dwdeka pulwneV dwdeka margaritai ana eiV ekastoV twn pulwnwn hn ex enoV margaritou kai h plateia thV polewV crusion kaqaron wV ualoV diafanhV (Apocalipse 21, 21)

 • kai ta eqnh twn swzomenwn en tw fwti authV peripathsousin kai oi basileiV thV ghV ferousin thn doxan kai thn timhn autwn eiV authn (Apocalipse 21, 24)

 • kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eiV authn (Apocalipse 21, 26)

 • en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn (Apocalipse 22, 2)

 • kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 22, 4)

 • kai nux ouk estai ekei kai creian ouk ecousin lucnou kai fwtoV hliou oti kurioV o qeoV fwtizei autouV kai basileusousin eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 22, 5)

 • kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioV o qeoV twn agiwn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei (Apocalipse 22, 6)

 • kai egw iwannhV o blepwn tauta kai akouwn kai ote hkousa kai ebleya epesa proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoV moi tauta (Apocalipse 22, 8)

 • kai legei moi ora mh sundouloV sou gar eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touV logouV tou bibliou toutou tw qew proskunhson (Apocalipse 22, 9)

 • makarioi oi poiounteV taV entolaV autou ina estai h exousia autwn epi to xulon thV zwhV kai toiV pulwsin eiselqwsin eiV thn polin (Apocalipse 22, 14)

 • kai ean tiV afairh apo twn logwn biblou thV profhteiaV tauthV afairhsei o qeoV to meroV autou apo biblou thV zwhV kai ek thV polewV thV agiaV kai twn gegrammenwn en bibliw toutw (Apocalipse 22, 19)

 • h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn (Apocalipse 22, 21)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina