Gefunden 9504 Ergebnisse für: Twn

 • kai dihnoicqhsan oi ofqalmoi twn duo kai egnwsan oti gumnoi hsan kai errayan fulla sukhV kai epoihsan eautoiV perizwmata (Gênesis 3, 7)

 • kai eipen kurioV o qeoV tw ofei oti epoihsaV touto epikataratoV su apo pantwn twn kthnwn kai apo pantwn twn qhriwn thV ghV epi tw sthqei sou kai th koilia poreush kai ghn fagh pasaV taV hmeraV thV zwhV sou (Gênesis 3, 14)

 • kai ekalesen adam to onoma thV gunaikoV autou zwh oti auth mhthr pantwn twn zwntwn (Gênesis 3, 20)

 • kai epoihsen kurioV o qeoV tw adam kai th gunaiki autou citwnaV dermatinouV kai enedusen autouV (Gênesis 3, 21)

 • kai proseqhken tekein ton adelfon autou ton abel kai egeneto abel poimhn probatwn kain de hn ergazomenoV thn ghn (Gênesis 4, 2)

 • kai egeneto meq' hmeraV hnegken kain apo twn karpwn thV ghV qusian tw kuriw (Gênesis 4, 3)

 • kai abel hnegken kai autoV apo twn prwtotokwn twn probatwn autou kai apo twn steatwn autwn kai epeiden o qeoV epi abel kai epi toiV dwroiV autou (Gênesis 4, 4)

 • kai eteken ada ton iwbel outoV hn o pathr oikountwn en skhnaiV kthnotrofwn (Gênesis 4, 20)

 • arsen kai qhlu epoihsen autouV kai euloghsen autouV kai epwnomasen to onoma autwn adam h hmera epoihsen autouV (Gênesis 5, 2)

 • kai epwnomasen to onoma autou nwe legwn outoV dianapausei hmaV apo twn ergwn hmwn kai apo twn lupwn twn ceirwn hmwn kai apo thV ghV hV kathrasato kurioV o qeoV (Gênesis 5, 29)

 • kai hn nwe etwn pentakosiwn kai egennhsen nwe treiV uiouV ton shm ton cam ton iafeq (Gênesis 5, 32)

 • idonteV de oi uioi tou qeou taV qugateraV twn anqrwpwn oti kalai eisin elabon eautoiV gunaikaV apo paswn wn exelexanto (Gênesis 6, 2)


“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina