Gefunden 938 Ergebnisse für: egeneto

 • kai egeneto o kataklusmoV tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV epi thV ghV kai eplhqunqh to udwr kai ephren thn kibwton kai uywqh apo thV ghV (Gênesis 7, 17)

 • kai egeneto meta tessarakonta hmeraV hnewxen nwe thn qurida thV kibwtou hn epoihsen (Gênesis 8, 6)

 • kai egeneto en tw eni kai exakosiostw etei en th zwh tou nwe tou prwtou mhnoV mia tou mhnoV exelipen to udwr apo thV ghV kai apekaluyen nwe thn steghn thV kibwtou hn epoihsen kai eiden oti exelipen to udwr apo proswpou thV ghV (Gênesis 8, 13)

 • kai egeneto arch thV basileiaV autou babulwn kai orec kai arcad kai calannh en th gh sennaar (Gênesis 10, 10)

 • kai egeneto h katoikhsiV autwn apo massh ewV elqein eiV swfhra oroV anatolwn (Gênesis 10, 30)

 • kai egeneto en tw kinhsai autouV apo anatolwn euron pedion en gh sennaar kai katwkhsan ekei (Gênesis 11, 2)

 • kai eipen anqrwpoV tw plhsion deute plinqeuswmen plinqouV kai opthswmen autaV puri kai egeneto autoiV h plinqoV eiV liqon kai asfaltoV hn autoiV o phloV (Gênesis 11, 3)

 • kai egeneto limoV epi thV ghV kai katebh abram eiV aigupton paroikhsai ekei oti eniscusen o limoV epi thV ghV (Gênesis 12, 10)

 • egeneto de hnika hggisen abram eiselqein eiV aigupton eipen abram sara th gunaiki autou ginwskw egw oti gunh euproswpoV ei (Gênesis 12, 11)

 • egeneto de hnika eishlqen abram eiV aigupton idonteV oi aiguptioi thn gunaika oti kalh hn sfodra (Gênesis 12, 14)

 • kai egeneto mach ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou abram kai ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou lwt oi de cananaioi kai oi ferezaioi tote katwkoun thn ghn (Gênesis 13, 7)

 • egeneto de en th basileia th amarfal basilewV sennaar ariwc basileuV ellasar kai codollogomor basileuV ailam kai qargal basileuV eqnwn (Gênesis 14, 1)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina