Gefunden 506 Ergebnisse für: hmin

 • touto oun poihson o soi legomen eisin hmin andreV tessareV euchn econteV ef eautwn (Atos dos Apóstolos 21, 23)

 • kai fhsin o fhstoV agrippa basileu kai panteV oi sumparonteV hmin andreV qewreite touton peri ou pan to plhqoV twn ioudaiwn enetucon moi en te ierosolumoiV kai enqade epibownteV mh dein zhn auton mhketi (Atos dos Apóstolos 25, 24)

 • epibanteV de ploiw adramutthnw mellonteV plein touV kata thn asian topouV anhcqhmen ontoV sun hmin aristarcou makedonoV qessalonikewV (Atos dos Apóstolos 27, 2)

 • oi de barbaroi pareicon ou thn tucousan filanqrwpian hmin anayanteV gar puran proselabonto pantaV hmaV dia ton ueton ton efestwta kai dia to yucoV (Atos dos Apóstolos 28, 2)

 • kakeiqen oi adelfoi akousanteV ta peri hmwn exhlqon eiV apanthsin hmin acriV appiou forou kai triwn tabernwn ouV idwn o pauloV eucaristhsaV tw qew elaben qarsoV (Atos dos Apóstolos 28, 15)

 • axioumen de para sou akousai a froneiV peri men gar thV airesewV tauthV gnwston estin hmin oti pantacou antilegetai (Atos dos Apóstolos 28, 22)

 • h de elpiV ou kataiscunei oti h agaph tou qeou ekkecutai en taiV kardiaiV hmwn dia pneumatoV agiou tou doqentoV hmin (Romanos 5, 5)

 • ina to dikaiwma tou nomou plhrwqh en hmin toiV mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma (Romanos 8, 4)

 • oV ge tou idiou uiou ouk efeisato all uper hmwn pantwn paredwken auton pwV ouci kai sun autw ta panta hmin carisetai (Romanos 8, 32)

 • kai kaqwV proeirhken hsaiaV ei mh kurioV sabawq egkatelipen hmin sperma wV sodoma an egenhqhmen kai wV gomorra an wmoiwqhmen (Romanos 9, 29)

 • econteV de carismata kata thn carin thn doqeisan hmin diafora eite profhteian kata thn analogian thV pistewV (Romanos 12, 6)

 • o logoV gar o tou staurou toiV men apollumenoiV mwria estin toiV de swzomenoiV hmin dunamiV qeou estin (I Coríntios 1, 18)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina