Gefunden 7530 Ergebnisse für: thn

 • kai o tetartoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai touV anqrwpouV en puri (Apocalipse 16, 8)

 • kai o pemptoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou kai egeneto h basileia autou eskotwmenh kai emasswnto taV glwssaV autwn ek tou ponou (Apocalipse 16, 10)

 • kai o ektoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton potamon ton megan ton eufrathn kai exhranqh to udwr autou ina etoimasqh h odoV twn basilewn twn apo anatolwn hliou (Apocalipse 16, 12)

 • idou ercomai wV klepthV makarioV o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou ina mh gumnoV peripath kai blepwsin thn aschmosunhn autou (Apocalipse 16, 15)

 • kai o ebdomoV aggeloV execeen thn fialhn autou eiV ton aera kai exhlqen fwnh megalh apo tou naou tou ouranou apo tou qronou legousa gegonen (Apocalipse 16, 17)

 • meq hV eporneusan oi basileiV thV ghV kai emequsqhsan ek tou oinou thV porneiaV authV oi katoikounteV thn ghn (Apocalipse 17, 2)

 • kai eidon thn gunaika mequousan ek tou aimatoV twn agiwn kai ek tou aimatoV twn marturwn ihsou kai eqaumasa idwn authn qauma mega (Apocalipse 17, 6)

 • kai eipen moi o aggeloV diati eqaumasaV egw soi erw to musthrion thV gunaikoV kai tou qhriou tou bastazontoV authn tou econtoV taV epta kefalaV kai ta deka kerata (Apocalipse 17, 7)

 • outoi mian gnwmhn ecousin kai thn dunamin kai thn exousian eautwn tw qhriw diadidwsousin (Apocalipse 17, 13)

 • kai ta deka kerata a eideV epi to qhrion outoi mishsousin thn pornhn kai hrhmwmenhn poihsousin authn kai gumnhn kai taV sarkaV authV fagontai kai authn katakausousin en puri (Apocalipse 17, 16)

 • o gar qeoV edwken eiV taV kardiaV autwn poihsai thn gnwmhn autou kai poihsai mian gnwmhn kai dounai thn basileian autwn tw qhriw acri telesqh ta rhmata tou qeou (Apocalipse 17, 17)

 • osa edoxasen eauthn kai estrhniasen tosouton dote auth basanismon kai penqoV oti en th kardia authV legei kaqhmai basilissa kai chra ouk eimi kai penqoV ou mh idw (Apocalipse 18, 7)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina