1. Ez (a bölcsesség) óvta, akit az Isten elsõként formált, a földkerekség atyját, amikor még õ volt az egyetlen teremtmény, s ez vezette ki bukásából;

2. és ez adta neki az erõt is, hogy mindeneken uralkodjék.

3. De amikor egy istentelen haragjában elpártolt tõle, belepusztult testvérgyilkos dühébe.

4. Miatta vízözön árasztotta el a földet, s megint a bölcsesség mentette meg hitvány fán vezérelve az igazat.

5. Amikor egymással egyetértésben gonoszságot követtek el a népek, s emiatt összezavarodtak, ez (a bölcsesség) fölismerte az igazságot és megõrizte feddhetetlennek Isten elõtt, és megoltalmazta fia iránti elfogultsága ellenére is.

6. Az istentelen emberek pusztulásakor megmentette az igazat, amikor menekült a tûz elõl, amely az "Ötvárosra" zúdult.

7. Gonoszságuk bizonyságaként folyton füstölgõ, sivár vidék meg zölden maradó gyümölcsöt termõ növények maradtak ránk, és egy hitetlen lélek emlékéül egy égnek meredõ sóoszlop.

8. Mert akik letértek a bölcsesség útjáról, nemcsak azzal bûnhõdtek, hogy nem ismerték meg a jót, hanem balgaságuk emlékét is hátrahagyták az élõknek, hogy ne maradjon titokban, mit vétettek.

9. A bölcsesség ugyanakkor kiszabadította szolgáit a bajokból.

10. Vezette az igazat egyenes utakon, amikor bátyja haragja elõl menekült; megmutatta neki Isten országát és szent dolgokkal ismertette meg, nehéz munkájában jóléthez segítette, és fáradozásait bõséggel jutalmazta.

11. Segítségére volt zsarnokai kapzsiságával szemben, és gazdaggá tette.

12. Ellenségeivel szemben védelmezte, üldözõitõl oltalmazta, és nehéz küzdelemben gyõzelemre segítette, hogy belássa: a jámborság mindennél erõsebb.

13. Nem hagyta cserben az igazat, akit eladtak, hanem megóvta a bûntõl.

14. Lement vele a börtönbe, és nem hagyta el a bilincsekben sem, míg nem hozta neki az ország jogarát és a hatalmat elnyomói fölött, míg meg nem hazudtolta rágalmazóit és örök hírnevet nem szerzett neki.

15. A bölcsesség szent népet és feddhetetlen ivadékot szabadított ki az elnyomó nép hatalmából.

16. Behatolt az Isten szolgájának lelkébe, és csodákkal és jelekkel lépett föl félelmetes királyokkal szemben.

17. Az igazaknak megadta a jutalmat fáradozásaikért, vezette õket csodás utakon, és nappal hajlékul szolgált nekik, éjjel meg csillagfényül.

18. Átvitte õket a Vörös-tengeren, átvezette õket a hatalmas vízen.

19. Ellenségeiket a hullámokba temette, és a tenger mélyébõl újra partra vetette.

20. Így kifosztották az igazak az istenteleneket, és magasztalták, Uram, a te szent nevedet, és egy szívvel-lélekkel áldották oltalmazó kezedet.

21. Mert a bölcsesség megnyitotta a némák száját és ékesszólóvá tette a gyermekek nyelvét.

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina