1. kai hlqon oi uioi israhl pasa h sunagwgh eiV thn erhmon sin en tw mhni tw prwtw kai katemeinen o laoV en kadhV kai eteleuthsen ekei mariam kai etafh ekei

2. kai ouk hn udwr th sunagwgh kai hqroisqhsan epi mwushn kai aarwn

3. kai eloidoreito o laoV proV mwushn legonteV ofelon apeqanomen en th apwleia twn adelfwn hmwn enanti kuriou

4. kai ina ti anhgagete thn sunagwghn kuriou eiV thn erhmon tauthn apokteinai hmaV kai ta kthnh hmwn

5. kai ina ti touto anhgagete hmaV ex aiguptou paragenesqai eiV ton topon ton ponhron touton topoV ou ou speiretai oude sukai oude ampeloi oude roai oude udwr estin piein

6. kai hlqen mwushV kai aarwn apo proswpou thV sunagwghV epi thn quran thV skhnhV tou marturiou kai epesan epi proswpon kai wfqh h doxa kuriou proV autouV

7. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

8. labe thn rabdon kai ekklhsiason thn sunagwghn su kai aarwn o adelfoV sou kai lalhsate proV thn petran enanti autwn kai dwsei ta udata authV kai exoisete autoiV udwr ek thV petraV kai potieite thn sunagwghn kai ta kthnh autwn

9. kai elaben mwushV thn rabdon thn apenanti kuriou kaqa sunetaxen kurioV

10. kai exekklhsiasen mwushV kai aarwn thn sunagwghn apenanti thV petraV kai eipen proV autouV akousate mou oi apeiqeiV mh ek thV petraV tauthV exaxomen umin udwr

11. kai eparaV mwushV thn ceira autou epataxen thn petran th rabdw diV kai exhlqen udwr polu kai epien h sunagwgh kai ta kthnh autwn

12. kai eipen kurioV proV mwushn kai aarwn oti ouk episteusate agiasai me enantion uiwn israhl dia touto ouk eisaxete umeiV thn sunagwghn tauthn eiV thn ghn hn dedwka autoiV

13. touto udwr antilogiaV oti eloidorhqhsan oi uioi israhl enanti kuriou kai hgiasqh en autoiV

14. kai apesteilen mwushV aggelouV ek kadhV proV basilea edwm legwn tade legei o adelfoV sou israhl su episth panta ton mocqon ton euronta hmaV

15. kai katebhsan oi patereV hmwn eiV aigupton kai parwkhsamen en aiguptw hmeraV pleiouV kai ekakwsan hmaV oi aiguptioi kai touV pateraV hmwn

16. kai anebohsamen proV kurion kai eishkousen kurioV thV fwnhV hmwn kai aposteilaV aggelon exhgagen hmaV ex aiguptou kai nun esmen en kadhV polei ek merouV twn oriwn sou

17. pareleusomeqa dia thV ghV sou ou dieleusomeqa di' agrwn oude di' ampelwnwn oude piomeqa udwr ek lakkou sou odw basilikh poreusomeqa ouk ekklinoumen dexia oude euwnuma ewV an parelqwmen ta oria sou

18. kai eipen proV auton edwm ou dieleush di' emou ei de mh en polemw exeleusomai eiV sunanthsin soi

19. kai legousin autw oi uioi israhl para to oroV pareleusomeqa ean de tou udatoV sou piwmen egw te kai ta kthnh dwsw timhn soi alla to pragma ouden estin para to oroV pareleusomeqa

20. o de eipen ou dieleush di' emou kai exhlqen edwm eiV sunanthsin autw en oclw barei kai en ceiri iscura

21. kai ouk hqelhsen edwm dounai tw israhl parelqein dia twn oriwn autou kai exeklinen israhl ap' autou

22. kai aphran ek kadhV kai paregenonto oi uioi israhl pasa h sunagwgh eiV wr to oroV

23. kai eipen kurioV proV mwushn kai aarwn en wr tw orei epi twn oriwn ghV edwm legwn

24. prosteqhtw aarwn proV ton laon autou oti ou mh eiselqhte eiV thn ghn hn dedwka toiV uioiV israhl dioti parwxunate me epi tou udatoV thV loidoriaV

25. labe ton aarwn kai eleazar ton uion autou kai anabibason autouV eiV wr to oroV enanti pashV thV sunagwghV

26. kai ekduson aarwn thn stolhn autou kai enduson eleazar ton uion autou kai aarwn prosteqeiV apoqanetw ekei

27. kai epoihsen mwushV kaqa sunetaxen kurioV kai anebibasen auton eiV wr to oroV enantion pashV thV sunagwghV

28. kai exedusen aarwn ta imatia autou kai enedusen auta eleazar ton uion autou kai apeqanen aarwn epi thV korufhV tou orouV kai katebh mwushV kai eleazar ek tou orouV

29. kai eiden pasa h sunagwgh oti apeluqh aarwn kai eklausan ton aarwn triakonta hmeraV paV oikoV israhl

“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina