1. en th hmera ekeinh emnhsqh twbit peri tou arguriou ou pareqeto gabahl en ragoiV thV mhdiaV

2. kai eipen en eautw egw hthsamhn qanaton ti ou kalw twbian ton uion mou ina autw upodeixw prin apoqanein me

3. kai kalesaV auton eipen paidion ean apoqanw qayon me kai mh uperidhV thn mhtera sou tima authn pasaV taV hmeraV thV zwhV sou kai poiei to areston auth kai mh luphshV authn

4. mnhsqhti paidion oti pollouV kindunouV eoraken epi soi en th koilia otan apoqanh qayon authn par' emoi en eni tafw

5. pasaV taV hmeraV paidion kuriou tou qeou hmwn mnhmoneue kai mh qelhshV amartanein kai parabhnai taV entolaV autou dikaiosunhn poiei pasaV taV hmeraV thV zwhV sou kai mh poreuqhV taiV odoiV thV adikiaV

6. dioti poiountoV sou thn alhqeian euodiai esontai en toiV ergoiV sou

7. kai pasi toiV poiousi thn dikaiosunhn ek twn uparcontwn soi poiei elehmosunhn kai mh fqonesatw sou o ofqalmoV en tw poiein se elehmosunhn mh apostreyhV to proswpon sou apo pantoV ptwcou kai apo sou ou mh apostrafh to proswpon tou qeou

8. wV soi uparcei kata to plhqoV poihson ex autwn elehmosunhn ean oligon soi uparch kata to oligon mh fobou poiein elehmosunhn

9. qema gar agaqon qhsaurizeiV seautw eiV hmeran anagkhV

10. dioti elehmosunh ek qanatou ruetai kai ouk ea eiselqein eiV to skotoV

11. dwron gar agaqon estin elehmosunh pasi toiV poiousin authn enwpion tou uyistou

12. prosece seautw paidion apo pashV porneiaV kai gunaika prwton labe apo tou spermatoV twn paterwn sou mh labhV gunaika allotrian h ouk estin ek thV fulhV tou patroV sou dioti uioi profhtwn esmen nwe abraam isaak iakwb oi patereV hmwn apo tou aiwnoV mnhsqhti paidion oti outoi panteV elabon gunaikaV ek twn adelfwn autwn kai euloghqhsan en toiV teknoiV autwn kai to sperma autwn klhronomhsei ghn

13. kai nun paidion agapa touV adelfouV sou kai mh uperhfaneuou th kardia sou apo twn adelfwn sou kai twn uiwn kai qugaterwn tou laou sou labein seautw ex autwn gunaika dioti en th uperhfania apwleia kai akatastasia pollh kai en th acreiothti elattwsiV kai endeia megalh h gar acreiothV mhthr estin tou limou

14. misqoV pantoV anqrwpou oV ean ergashtai para soi mh aulisqhtw alla apodoV autw parautika kai ean douleushV tw qew apodoqhsetai soi prosece seautw paidion en pasi toiV ergoiV sou kai isqi pepaideumenoV en pash anastrofh sou

15. kai o miseiV mhdeni poihshV oinon eiV meqhn mh pihV kai mh poreuqhtw meta sou meqh en th odw sou

16. ek tou artou sou didou peinwnti kai ek twn imatiwn sou toiV gumnoiV pan o ean perisseush soi poiei elehmosunhn kai mh fqonesatw sou o ofqalmoV en tw poiein se elehmosunhn

17. ekceon touV artouV sou epi ton tafon twn dikaiwn kai mh dwV toiV amartwloiV

18. sumboulian para pantoV fronimou zhthson kai mh katafronhshV epi pashV sumbouliaV crhsimhV

19. kai en panti kairw eulogei kurion ton qeon kai par' autou aithson opwV ai odoi sou euqeiai genwntai kai pasai ai triboi kai boulai euodwqwsin dioti pan eqnoV ouk ecei boulhn alla autoV o kurioV didwsin panta ta agaqa kai on ean qelh tapeinoi kaqwV bouletai kai nun paidion mnhmoneue twn entolwn mou kai mh exaleifqhtwsan ek thV kardiaV sou

20. kai nun upodeiknuw soi ta deka talanta tou arguriou a pareqemhn gabahlw tw tou gabria en ragoiV thV mhdiaV

21. kai mh fobou paidion oti eptwceusamen uparcei soi polla ean fobhqhV ton qeon kai aposthV apo pashV amartiaV kai poihshV to areston enwpion autou

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina