1. kai hlqon eiV ekbatana kai paregenonto eiV thn oikian ragouhl sarra de uphnthsen autoiV kai ecairetisen autouV kai autoi authn kai eishgagen autouV eiV thn oikian

2. kai eipen ragouhl edna th gunaiki autou wV omoioV o neaniskoV twbit tw aneyiw mou

3. kai hrwthsen autouV ragouhl poqen este adelfoi kai eipan autw ek twn uiwn nefqali twn aicmalwtwn en nineuh

4. kai eipen autoiV ginwskete twbit ton adelfon hmwn oi de eipan ginwskomen

5. kai eipen autoiV ugiainei oi de eipan kai zh kai ugiainei kai eipen twbiaV pathr mou estin

6. kai anephdhsen ragouhl kai katefilhsen auton kai eklause kai euloghsen auton kai eipen autw o tou kalou kai agaqou anqrwpou kai akousaV oti twbit apwlesen touV ofqalmouV autou eluphqh kai eklausen

7. kai edna h gunh autou kai sarra h qugathr autou eklausan kai upedexanto autouV proqumwV

8. kai equsan krion probatwn kai pareqhkan oya pleiona

9. eipen de twbiaV tw rafahl azaria adelfe lalhson uper wn elegeV en th poreia kai telesqhtw to pragma

10. kai metedwken ton logon tw ragouhl kai eipen ragouhl proV twbian fage kai pie kai hdewV ginou soi gar kaqhkei to paidion mou labein plhn upodeixw soi thn alhqeian

11. edwka to paidion mou epta andrasin kai opote ean eiseporeuonto proV authn apeqnhskosan upo thn nukta alla to nun ecwn hdewV ginou

12. kai eipen twbiaV ou geusomai ouden wde ewV an sthshte kai staqhte proV me kai eipen ragouhl komizou authn apo tou nun kata thn krisin su de adelfoV ei authV kai auth sou estin o de elehmwn qeoV euodwsei umin ta kallista

13. kai ekalesen sarran thn qugatera autou kai labwn thV ceiroV authV paredwken authn tw twbia gunaika kai eipen idou kata ton nomon mwusewV komizou authn kai apage proV ton patera sou kai euloghsen autouV

14. kai ekalesen ednan thn gunaika autou kai labwn biblion egrayen suggrafhn kai esfragisanto kai hrxanto esqiein

15. kai ekalesen ragouhl ednan thn gunaika autou kai eipen auth adelfh etoimason to eteron tamieion kai eisagage authn

16. kai epoihsen wV eipen kai eishgagen authn ekei kai eklausen kai apedexato ta dakrua thV qugatroV authV kai eipen auth

17. qarsei teknon o kurioV tou ouranou kai thV ghV dwh soi carin anti thV luphV sou tauthV qarsei qugater

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina