1. Drugi los przypadł w udziale Symeonowi - pokoleniu potomków Symeona - według ich rodów, a dział ich znajdował się pośród dziedzictwa potomków Judy.

2. Zaliczały się do ich działu: Beer-Szeba, Szema, Molada;

3. Chasar-Szual, Bala, Esem,

4. Eltolad, Betul, Chorma,

5. Siklag, Bet-Hammarkabot, Chasar-Susa,

6. Bet-Lebaot, Szaruchen: trzynaście miast z ich wioskami.

7. Ain, Rimmon, Eter i Aszan: cztery miasta z przyległymi wioskami,

8. a oprócz tego wszystkie wioski leżące dokoła tych miast aż do Baalat-Beer, czyli Rama w Negebie. Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Symeona według ich rodów.

9. Dział potomków Symeona był wzięty z dziedzictwa potomków Judy, które było zbyt wielkie dla nich, i dlatego otrzymali potomkowie Symeona swoje dziedzictwo wśród ich dziedzictwa.

10. Trzeci los padł na potomków Zabulona według ich rodów: dział ich dziedzictwa sięgał aż do Sarid.

11. Granica ich biegła na zachód od Marala i dotykała Dabbaszet, dochodząc do potoku po wschodniej stronie Jokneam.

12. Od Sarid zwracała się ku wschodowi w kierunku wschodzącego słońca aż do granicy Kislot-Tabor, biegła ku Deberat i wznosiła się do Jafia,

13. a stąd znów przechodziła ku wschodowi, ku wschodzącemu słońcu, do Gat-Hachefer, do Et-Kasim i biegła dalej do Rimmon, zwracając się do Nea.

14. Dalej granica biegła na północ koło Channaton i kończyła się na równinie Jiftach-El.

15. Ponadto Kattat, Nahalal, Szimron, Jideala i Betlejem: dwanaście miast wraz z przyległymi wioskami.

16. Takie było dziedzictwo potomków Zabulona według ich rodów, takie miasta i przyległe wioski.

17. Czwarty los przypadł w udziale Issacharowi, potomkom Issachara według ich rodów.

18. Dziedzictwo ich [rozciągało się] aż do Jizreel i [obejmowało] Hakkesulot, Szunem,

19. Chafaraim, Szijon, Anacharat,

20. Rabbit, Kiszjon, Ebes,

21. Remet, En-Gannim, En-Chadda, Bet-Passes.

22. Granica dotykała Taboru, Szachasima i Bet-Szemesz, a następnie kończyła się nad Jordanem: szesnaście miast z przyległymi wioskami.

23. Takie było dziedzictwo pokolenia Issachara według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski.

24. Piąty los przypadł w udziale pokoleniu potomków Asera według ich rodów.

25. Dziedzictwo ich obejmowało: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf,

26. Alammelek, Amad, Miszeal. Na zachodzie granica dotykała Karmelu i Szichor-Libnat,

27. a następnie zwracała się na wschód słońca do Bet-Dagon, dotykała dziedzictwa Zabulona i doliny Jiftach-El na północy, ciągnęła się przez Bet-Haemek i Neiel, biegnąc do Kabulu. Ze strony północnej należały:

28. Abdon, Rechob, Chammon, Kana aż do Wielkiego Sydonu.

29. Potem granica zwracała się do Rama i aż do warownego miasta Tyr i wracała do Chosa, kończąc się nad morzem. Obejmowała Machaleb, Akzib,

30. Umma, Afek i Rechob: dwadzieścia dwa miasta i przyległe wioski.

31. Taka była część dziedziczna pokolenia potomków Asera według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski.

32. Potomkom Neftalego przypadł w udziale los szósty, potomkom Neftalego według ich rodów.

33. Granica ich szła z Chelef i od Dębu w Saananim do Adami-Hannekeb i Jabneel aż do Lakkum i dochodziła do Jordanu.

34. Na zachodzie granica szła ku Aznot-Tabor, dochodziła do Chukkok, dotykała dziedzictwa Zabulona od południa, dziedzictwa Asera od zachodu, a Judy przy Jordanie - od wschodu.

35. Miastami warownymi były: Hassiddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret,

36. Adama, Ha-Rama, Chasor,

37. Kedesz, Edrei, En-Chasor,

38. Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat, Bet-Szemesz: dziewiętnaście miast z przyległymi wioskami.

39. Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Neftalego według ich rodów: ich miasta z przyległymi wioskami.

40. Pokoleniu potomków Dana według ich rodów przypadł w udziale siódmy los.

41. Granica ich dziedzictwa obejmowała: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz,

42. Szaalbin, Ajjalon, Jitla,

43. Elon, Timnę, Ekron,

44. Elteke, Gibbeton, Baalat.

45. Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,

46. Me-Hajjarkon, Ha-rakkon wraz z obszarem naprzeciw Jafy.

47. Posiadłość jednak była dla Danitów za szczupła, wyruszyli przeto synowie Dana przeciw Leszem, zdobyli je i pobili mieszkańców ostrzem miecza. Po zajęciu miasta zamieszkali w nim i nazwali Leszem-Dan od imienia ich praojca Dana.

48. Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Dana według ich rodów: te miasta i przyległe wioski.

49. Gdy dokonano podziału kraju według jego rozciągłości, Izraelici ofiarowali dziedzictwo wśród siebie Jozuemu, synowi Nuna;

50. na rozkaz Pana dali mu miasto, którego zażądał dla siebie, Timnat-Serach w górach Efraima. Odbudował to miasto i osiadł w nim.

51. Takie są części dziedzictwa, które losem wydzielili kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna, i książęta rodów izraelskich w Szilo wobec Pana przy wejściu do Namiotu Spotkania. Tak został zakończony podział kraju.

“Combata vigorosamente, se está interessado em obter o prêmio destinado às almas fortes.” São Padre Pio de Pietrelcina