Found 99 Results for: Žrtveniku

 • I podiže Noa žrtvenik Jahvi; uze od svih èistih životinja i od svih èistih ptica i prinese na žrtveniku žrtve paljenice. (Knjiga Postanka 8, 20)

 • Mojsije uhvati krv; polovinu krvi ulije u posude, a polovinu izlije po žrtveniku. (Knjiga Izlaska 24, 6)

 • Neka ih nosi Aron i njegovi sinovi kad ulaze u Šator sastanka ili kad se primièu žrtveniku za službu u Svetištu da ne navuku na se krivnju i umru. To neka bude vjeèna naredba za nj i za njegovo potomstvo poslije njega." (Knjiga Izlaska 28, 43)

 • Uzmi sav loj oko droba, privjesak na jetri i oba bubrega s lojem oko njih, pa spali na žrtveniku. (Knjiga Izlaska 29, 13)

 • I onda cijeloga ovna spali na žrtveniku. Žrtva je to paljenica u èast Jahvi, miris ugodan, žrtva ognjena. (Knjiga Izlaska 29, 18)

 • Uzmi onda krvi što je ostala na žrtveniku i ulja za pomazanje i poškropi Arona i njegovo odijelo, njegove sinove i njihova odijela. Tako æe biti posveæen on i njegovo odijelo, njegovi sinovi i odijela njegovih sinova." (Knjiga Izlaska 29, 21)

 • Uzmi ih onda s njihovih ruku i spali na žrtveniku, povrh žrtve paljenice, da bude Jahvi na ugodan miris. To je paljena žrtva u èast Jahvi. (Knjiga Izlaska 29, 25)

 • "A ovo treba da prinosiš na žrtveniku: dva janjca godinu dana stara, svaki dan bez prijekida. (Knjiga Izlaska 29, 38)

 • Kad moradnu ulaziti u Šator sastanka, ili kad se moradnu primicati žrtveniku za službu da spaljuju žrtve u èast Jahvi paljene, neka se vodom operu da ne poginu. (Knjiga Izlaska 30, 20)

 • A prali su se kad su ulazili u Šator sastanka i kad su pristupali k žrtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju. (Knjiga Izlaska 40, 32)

 • Neka sinovi Aronovi, sveæenici, nalože vatru na žrtveniku i na vatru metnu drva. (Levitski zakonik 1, 7)

 • Neka zatim sinovi Aronovi, sveæenici, naslažu dijelove, s glavom i lojem, na drva što su na vatri na žrtveniku. (Levitski zakonik 1, 8)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina