Found 13 Results for: Stokom

 • Ada rodi Jabala, koji je postao praocem onih što pod šatorima žive sa stokom. (Knjiga Postanka 4, 20)

 • i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa zvijerima - sa svime što je s vama izišlo iz korablje - sa svim živim stvorovima na zemlji. (Knjiga Postanka 9, 10)

 • Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom. (Knjiga Postanka 13, 2)

 • "Svi idemo", odgovori Mojsije, "i mlado i staro. Odlazimo sa svojim sinovima i svojim kæerima; sa svojom krupnom i sitnom stokom, jer moramo održati sveèanost Jahvi." (Knjiga Izlaska 10, 9)

 • Isto uèini sa svojim govedima i sitnom stokom: sedam dana neka ostane sa svojom majkom, a osmoga dana da si ga meni dao! (Knjiga Izlaska 22, 29)

 • Bit æeš blagoslovljen nad sve narode; neæe u tebe biti ni neplodna ni neplodne, ni meðu tvojom èeljadi ni meðu stokom tvojom. (Ponovljeni zakon 7, 14)

 • I reèe im: "Vratite se u svoje šatore s velikim blagom i s mnogom stokom, sa srebrom, zlatom, tuèem, željezom i haljinama u izobilju i podijelite plijen od neprijatelja svojih s braæom svojom." (Jošua 22, 8)

 • Nadstojnik nad govedima što su pasla u Šaronu bio je Šaronac Šitraj. Nadstojnik nad krupnom stokom u dolinama bio je Edlajev sin Šafat. (Prva knjiga Ljetopisa 27, 29)

 • I gdje god se još zadržao ostatak toga naroda, neka ga stanovništvo mjesta u kojima boravi podupre srebrom i zlatom, imanjem i stokom i dragovoljnim prinosima za Dom Božji u Jeruzalemu.'" (Knjiga Ezrina 1, 4)

 • I svi su im susjedi pomagali: srebrom, zlatom, darovima u naravi, stokom, dragocjenostima mnogim, osim svega što su dragovoljno prilagali. (Knjiga Ezrina 1, 6)

 • Njeni obilni prihodi idu kraljevima koje si nam postavio zbog grijeha naših, i gospodare oni po volji svojoj tjelesima našim i stokom našom. Ah, u velikoj smo nevolji! (Knjiga Nehemijina 9, 37)

 • sa svojom djecom i ženama i sa svom stokom, jer se zlo oborilo na njih. (Prva knjiga o Makabejcima 2, 30)


A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina