Found 121 Results for: Eauton

 • kai ouc eurousa h peristera anapausin toiV posin authV upestreyen proV auton eiV thn kibwton oti udwr hn epi panti proswpw pashV thV ghV kai ekteinaV thn ceira autou elaben authn kai eishgagen authn proV eauton eiV thn kibwton (Gênesis 8, 9)

 • touV de amnouV diesteilen iakwb kai esthsen enantion twn probatwn krion dialeukon kai pan poikilon en toiV amnoiV kai diecwrisen eautw poimnia kaq' eauton kai ouk emixen auta eiV ta probata laban (Gênesis 30, 40)

 • kai epetreyen panta osa hn autw eiV ceiraV iwshf kai ouk hdei twn kaq' eauton ouden plhn tou artou ou hsqien autoV kai hn iwshf kaloV tw eidei kai wraioV th oyei sfodra (Gênesis 39, 6)

 • kai sullogieitai ta eth thV prasewV autou kai apodwsei o uperecei tw anqrwpw w apedoto eauton autw kai apeleusetai eiV thn katascesin autou (Levítico 25, 27)

 • adelfoV patroV autou h uioV adelfou patroV lutrwsetai auton h apo twn oikeiwn twn sarkwn autou ek thV fulhV autou lutrwsetai auton ean de euporhqeiV taiV cersin lutrwshtai eauton (Levítico 25, 49)

 • kai sullogieitai proV ton kekthmenon auton apo tou etouV ou apedoto eauton autw ewV tou eniautou thV afesewV kai estai to argurion thV prasewV autou wV misqiou etoV ex etouV estai met' autou (Levítico 25, 50)

 • kai elalhsen proV kore kai proV pasan autou thn sunagwghn legwn epeskeptai kai egnw o qeoV touV ontaV autou kai touV agiouV kai proshgageto proV eauton kai ouV exelexato eautw proshgageto proV eauton (Números 16, 5)

 • mh mikron estin touto umin oti diesteilen o qeoV israhl umaV ek sunagwghV israhl kai proshgageto umaV proV eauton leitourgein taV leitourgiaV thV skhnhV kuriou kai paristasqai enanti thV sunagwghV latreuein autoiV (Números 16, 9)

 • kai anastaV balaam aphlqen apostrafeiV eiV ton topon autou kai balak aphlqen proV eauton (Números 24, 25)

 • kai esthsan ekastoV kaq' eauton kuklw thV parembolhV kai edramon pasa h parembolh kai eshmanan kai efugon (Juízes 7, 21)

 • kai qhsomai topon tw law mou tw israhl kai katafuteusw auton kai kataskhnwsei kaq' eauton kai ou merimnhsei ouketi kai ou prosqhsei uioV adikiaV tou tapeinwsai auton kaqwV ap' archV (II Samuel 7, 10)

 • kai egeneto wV hkousen o basileuV ieroboam twn logwn tou anqrwpou tou qeou tou epikalesamenou epi to qusiasthrion to en baiqhl kai exeteinen o basileuV thn ceira autou apo tou qusiasthriou legwn sullabete auton kai idou exhranqh h ceir autou hn exeteinen ep' auton kai ouk hdunhqh epistreyai authn proV eauton (I Reis 13, 4)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina