1. kai egeneto ote ekaqisen o basileuV en tw oikw autou kai kurioV kateklhronomhsen auton kuklw apo pantwn twn ecqrwn autou twn kuklw

2. kai eipen o basileuV proV naqan ton profhthn idou dh egw katoikw en oikw kedrinw kai h kibwtoV tou qeou kaqhtai en mesw thV skhnhV

3. kai eipen naqan proV ton basilea panta osa an en th kardia sou badize kai poiei oti kurioV meta sou

4. kai egeneto th nukti ekeinh kai egeneto rhma kuriou proV naqan legwn

5. poreuou kai eipon proV ton doulon mou dauid tade legei kurioV ou su oikodomhseiV moi oikon tou katoikhsai me

6. oti ou katwkhka en oikw af' hV hmeraV anhgagon ex aiguptou touV uiouV israhl ewV thV hmeraV tauthV kai hmhn emperipatwn en katalumati kai en skhnh

7. en pasin oiV dihlqon en panti israhl ei lalwn elalhsa proV mian fulhn tou israhl w eneteilamhn poimainein ton laon mou israhl legwn ti oti ouk wkodomhkate moi oikon kedrinon

8. kai nun tade ereiV tw doulw mou dauid tade legei kurioV pantokratwr elabon se ek thV mandraV twn probatwn tou einai se eiV hgoumenon epi ton laon mou epi ton israhl

9. kai hmhn meta sou en pasin oiV eporeuou kai exwleqreusa pantaV touV ecqrouV sou apo proswpou sou kai epoihsa se onomaston kata to onoma twn megalwn twn epi thV ghV

10. kai qhsomai topon tw law mou tw israhl kai katafuteusw auton kai kataskhnwsei kaq' eauton kai ou merimnhsei ouketi kai ou prosqhsei uioV adikiaV tou tapeinwsai auton kaqwV ap' archV

11. apo twn hmerwn wn etaxa kritaV epi ton laon mou israhl kai anapausw se apo pantwn twn ecqrwn sou kai apaggelei soi kurioV oti oikon oikodomhseiV autw

12. kai estai ean plhrwqwsin ai hmerai sou kai koimhqhsh meta twn paterwn sou kai anasthsw to sperma sou meta se oV estai ek thV koiliaV sou kai etoimasw thn basileian autou

13. autoV oikodomhsei moi oikon tw onomati mou kai anorqwsw ton qronon autou ewV eiV ton aiwna

14. egw esomai autw eiV patera kai autoV estai moi eiV uion kai ean elqh h adikia autou kai elegxw auton en rabdw andrwn kai en afaiV uiwn anqrwpwn

15. to de eleoV mou ouk aposthsw ap' autou kaqwV apesthsa af' wn apesthsa ek proswpou mou

16. kai pistwqhsetai o oikoV autou kai h basileia autou ewV aiwnoV enwpion emou kai o qronoV autou estai anwrqwmenoV eiV ton aiwna

17. kata pantaV touV logouV toutouV kai kata pasan thn orasin tauthn outwV elalhsen naqan proV dauid

18. kai eishlqen o basileuV dauid kai ekaqisen enwpion kuriou kai eipen tiV eimi egw kurie mou kurie kai tiV o oikoV mou oti hgaphkaV me ewV toutwn

19. kai katesmikrunqh mikron enwpion sou kurie mou kurie kai elalhsaV uper tou oikou tou doulou sou eiV makran outoV de o nomoV tou anqrwpou kurie mou kurie

20. kai ti prosqhsei dauid eti tou lalhsai proV se kai nun su oidaV ton doulon sou kurie mou kurie

21. dia ton logon sou pepoihkaV kai kata thn kardian sou epoihsaV pasan thn megalwsunhn tauthn gnwrisai tw doulw sou

22. eneken tou megalunai se kurie mou kurie oti ouk estin wV su kai ouk estin qeoV plhn sou en pasin oiV hkousamen en toiV wsin hmwn

23. kai tiV wV o laoV sou israhl eqnoV allo en th gh wV wdhghsen auton o qeoV tou lutrwsasqai autw laon tou qesqai se onoma tou poihsai megalwsunhn kai epifaneian tou ekbalein se ek proswpou tou laou sou ou elutrwsw seautw ex aiguptou eqnh kai skhnwmata

24. kai htoimasaV seautw ton laon sou israhl laon ewV aiwnoV kai su kurie egenou autoiV eiV qeon

25. kai nun kurie mou kurie to rhma o elalhsaV peri tou doulou sou kai tou oikou autou pistwson ewV aiwnoV kurie pantokratwr qee tou israhl kai nun kaqwV elalhsaV

26. megalunqeih to onoma sou ewV aiwnoV

27. kurie pantokratwr qeoV israhl apekaluyaV to wtion tou doulou sou legwn oikon oikodomhsw soi dia touto euren o douloV sou thn kardian eautou tou proseuxasqai proV se thn proseuchn tauthn

28. kai nun kurie mou kurie su ei o qeoV kai oi logoi sou esontai alhqinoi kai elalhsaV uper tou doulou sou ta agaqa tauta

29. kai nun arxai kai euloghson ton oikon tou doulou sou tou einai eiV ton aiwna enwpion sou oti su ei kurie mou kurie elalhsaV kai apo thV eulogiaV sou euloghqhsetai o oikoV tou doulou sou eiV ton aiwna

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina