Found 5347 Results for: Mou

 • kai eipen tiV anaggelei tw abraam oti qhlazei paidion sarra oti etekon uion en tw ghrei mou (Gênesis 21, 7)

 • kai eipen tw abraam ekbale thn paidiskhn tauthn kai ton uion authV ou gar klhronomhsei o uioV thV paidiskhV tauthV meta tou uiou mou isaak (Gênesis 21, 10)

 • apelqousa de ekaqhto apenanti autou makroqen wsei toxou bolhn eipen gar ou mh idw ton qanaton tou paidiou mou kai ekaqisen apenanti autou anabohsan de to paidion eklausen (Gênesis 21, 16)

 • kai anewxen o qeoV touV ofqalmouV authV kai eiden frear udatoV zwntoV kai eporeuqh kai eplhsen ton askon udatoV kai epotisen to paidion (Gênesis 21, 19)

 • nun oun omoson moi ton qeon mh adikhsein me mhde to sperma mou mhde to onoma mou alla kata thn dikaiosunhn hn epoihsa meta sou poihseiV met' emou kai th gh h su parwkhsaV en auth (Gênesis 21, 23)

 • kai eipen abraam egw omoumai (Gênesis 21, 24)

 • kai eipen abraam oti taV epta amnadaV tautaV lhmyh par' emou ina wsin moi eiV marturion oti egw wruxa to frear touto (Gênesis 21, 30)

 • dia touto epwnomasen to onoma tou topou ekeinou frear orkismou oti ekei wmosan amfoteroi (Gênesis 21, 31)

 • ton wx prwtotokon kai ton baux adelfon autou kai ton kamouhl patera surwn (Gênesis 22, 21)

 • paroikoV kai parepidhmoV egw eimi meq' umwn dote oun moi kthsin tafou meq' umwn kai qayw ton nekron mou ap' emou (Gênesis 23, 4)

 • kai elalhsen proV autouV abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou efrwn tw tou saar (Gênesis 23, 8)

 • par' emoi genou kurie kai akouson mou ton agron kai to sphlaion to en autw soi didwmi enantion pantwn twn politwn mou dedwka soi qayon ton nekron sou (Gênesis 23, 11)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina