Found 7530 Results for: thn

 • kai ote hnoixen thn sfragida thn ebdomhn egeneto sigh en tw ouranw wV hmiwrion (Apocalipse 8, 1)

 • kai eilhfen o aggeloV to libanwton kai egemisen auto ek tou puroV tou qusiasthriou kai ebalen eiV thn ghn kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoV (Apocalipse 8, 5)

 • kai o prwtoV aggeloV esalpisen kai egeneto calaza kai pur memigmena aimati kai eblhqh eiV thn ghn kai to triton twn dendrwn katekah kai paV cortoV clwroV katekah (Apocalipse 8, 7)

 • kai o deuteroV aggeloV esalpisen kai wV oroV mega puri kaiomenon eblhqh eiV thn qalassan kai egeneto to triton thV qalasshV aima (Apocalipse 8, 8)

 • kai o pemptoV aggeloV esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota eiV thn ghn kai edoqh autw h kleiV tou freatoV thV abussou (Apocalipse 9, 1)

 • kai ek tou kapnou exhlqon akrideV eiV thn ghn kai edoqh autaiV exousia wV ecousin exousian oi skorpioi thV ghV (Apocalipse 9, 3)

 • kai erreqh autaiV ina mh adikhswsin ton corton thV ghV oude pan clwron oude pan dendron ei mh touV anqrwpouV monouV oitineV ouk ecousin thn sfragida tou qeou epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 9, 4)

 • legousan tw ektw aggelw oV eice thn salpigga luson touV tessaraV aggelouV touV dedemenouV epi tw potamw tw megalw eufrath (Apocalipse 9, 14)

 • kai eluqhsan oi tessareV aggeloi oi htoimasmenoi eiV thn wran kai hmeran kai mhna kai eniauton ina apokteinwsin to triton twn anqrwpwn (Apocalipse 9, 15)

 • kai eicen en th ceiri autou biblaridion anewgmenon kai eqhken ton poda autou ton dexion epi thn qalassan ton de euwnumon epi thn ghn (Apocalipse 10, 2)

 • kai o aggeloV on eidon estwta epi thV qalasshV kai epi thV ghV hren thn ceira autou eiV ton ouranon (Apocalipse 10, 5)

 • kai wmosen en tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn oV ektisen ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth oti cronoV ouk estai eti (Apocalipse 10, 6)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina